خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات سینما (این فایل بصورت PDF می باشد) ۱۱۶ص

مطالعات سینما (این فایل بصورت PDF می باشد) ۱۱۶ص

مطالعات سینما (این فایل بصورت PDF می باشد) ۱۱۶ص
قیمت : ۷٫۰۰۰ تومان

فصل اول کلیات
۱-۱ طرح مسئله «تعبین سوژه .
۱-۲ اهداف طرح
۱-۲ روش های تحقیق و منابع مطالعاتی

فصل دوم مفاهیم پایه
۲-۱ سینما تشریح هنر هفتم
۲-۲ تاریخچه سینما در ایران
۲-۳ اولین سینما در ایران
۲-۴ اهداف شکل گیری سینما درایران
۲-۵ پیشگامان سینمای ایران
۲-۶ موج نو در سینمای ایران
۲-۷ سینمای ایران قبل از انقلاب
۲-۷-۱٫ سینمای ملی داشتن یا نداشتن
۲-۸ مسیر طی شده از ابتدا تا به امروز در صنعت سینمای ایران
۲-۹ تأثیر سینما در اجتماع
۲-۱۰ رویکرد ما در این پروژه
۲-۱۰-۱ روش های جذب مردم
۲-۱۰-۲ تأثیر گذاری سینما
۲-۱۱رونق صنعت سینما گر و سرمایه گذاری
۲-۱۲ روش های جدید خدمات- بازنگری به سبک جهانی
۲-۱۳ بررسی دلایل عدم توفیق سینما در جامعه
۲-۱۴ سینمای دیجیتال
فصل چهارم بررسی نمونه های موجود
۴-۱ مجموعه سینمایی منطقه ۱۸
۴-۲ سینما صحرا ((ریولی))
۴-۳ سینما آزادی
۴-۴ پردیس سینمایی پارک ملت
فصل پنجم برنامه فزیکی طرح
۵-۱ فضاهای تشکیل دهنده سینما
۵-۱- ۱سالن نمایش
۵-۱-۲ فواصل دید
۵-۳-۱ زوایای دید
۵-۴-۱ زوایای تابش و فاصله پروژکتور نسبت به پرده
۵-۵-۱ صندلی تماشاگران
۵-۶-۱ راهرو های سالن نمایش
۵-۷-۱ ورودی ها و خروجی های سالن نمایش
۵-۱-۲ پرده نمایش فیلم
۵-۲-۲ سایر ملاحظات در سالن نمایش
۵-۱-۳حجم و سرانه سالن نمایش
۵-۲-۳ سالن انتظار
۵-۳-۳ مشخصات عمومی
۵-۴-۳ سایر مشخصات
۵-۱-۴ اتاق پروژکتور و ملحقات آن
۵-۳-۴ سایر مشخصات
۵-۱-۵ ورودی سینما
۵-۲-۵ مشخصات عمومی
۵-۳ -۵ سایر مشخصات
۵-۱-۶ گیشه بلیط فروشی
۵-۲-۶ سرویس های بهداشتی
۵-۳-۶ مشخصات عمومی
۵-۴-۶ سایر مشخصات
۵-۱-۷ فضاهای اداری
۵-۲-۷ انبار و اتاق تأسیسات
۵-۳-۷ فضاهای ارتباطی
۵-۴-۷ مشخصات عمومی
۵-۵-۷ سایر مشخصات
۵-۱-۸ پارکینگ های سینما
۵-۲-۸ مشخصات عمومی
۵-۳-۸ سایر مشخصات
۵-۴-۹ بوفه و رستوران
۵-۲ توصیه های طراحی
۵-۱-۲ همجواریها
۵-۲-۲ معابر اطراف سینما
۵-۳-۲ نمای سینما
۵-۴-۲ نکات ایمنی
۵-۳ برنامه فیزیکی
۵-۶ روندطراحی
مطالعات سینما (این فایل بصورت PDF می باشد) ۱۱۶ص
قیمت : ۷٫۰۰۰ تومان