خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات سرای سالمندان ۱۳۵ص

مطالعات سرای سالمندان ۱۳۵ص

مطالعات سرای سالمندان ۱۳۵ص
ممطالعات سرای سالمندان , رساله , نقشه اتوکد,پاورپوینت,پایان نامه مطالعات سرای سالمندان ,طرح نهایی,autocad,3dmax, رندر , مطالعات سرای سالمندان

مطالعات سرای سالمندان ۱۳۵ص

قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان
همراه این مطالعات ۳۵صفحه فایل ورد همراه با عکس در مورد ضوابط و استانداردهای خانه سالمندان ارسال می شود.
یک فایل جداگانه در حدود ۲۰صفحه در مورد تحلیل کامل مرکز نگهداری سالمندان Beilngries آلمان نیز ایمیل می شود.

۱-۱)مقدمه
۱-۲)طرح مسئله
۱-۳)ضرورت ایجاد سرای مهرسالمندان
۱-۴)اهداف تحقیق
۱-۵)تعریف سالمندی
۱-۶)تعریف پیری
۱-۷) ویژگی‌های دوران سالمندی
۱-۷-۱) محدودیت‌های فیزیکی
۱-۷-۲) ویژگی‌های روانی
۱-۷-۲-۱)روابط عاطفی با کودکان‌
۱-۷-۲-۲)عادت
۱-۷-۲-۳)احساس افسردگی و تنهایی
۱-۷-۳)ویژگی‌های اجتماعی
۱-۷-۳-۱)روابط اجتماعی
۱-۷-۳-۲) فعالیت‌های اجتماعی
۱-۷-۴)شرایط اقتصادی
۱-۸) بهداشت سالمندان
۱-۹)سالمندی در ایران و جهان
۱-۹ -۱)پیشینه نگرش به دوران سالمندی
۱-۹-۱-۱) سالمندی در تمدن‌های کهن
۱-۹-۲) رویکرد نظریه‌پردازان و فیلسوفان
۱-۹-۳) رویکرد قرآن کریم
۱-۹-۴) سالمندی در دوره معاصر :
۱-۹ -۲)ساختار جمعیتی سالمندان
۱-۹-۲-۱ )جمعیت سالمندان جهان
۱-۹-۲ -۲)جمعیت سالمندان در ایران
۱-۱۰) نیازهای دوران سالمندی
۱-۱۱) مسکن سالمندان
۱-۱۲) نظریه های مربوط به مسکن سالمندان
۱-۱۳)پیوند نسل ها
۱-۱۳-۱)پیشینه
۱-۱۳-۲)علل انزوای سالمندان و شکاف نسل ها
۱-۱۳-۲-۱)درون نظام اجتماعی:
۱-۱۳-۲-۲)جدا شدن اشخاص کهن سال از مرکز و هسته زندگی:
۱-۱۳-۲-۳)فعالیت و اشتغال سالمندان:
۱-۱۳-۲-۴)عدم حضور مستمر مادر نزد کودک
۱-۱۴)امید به زندگی
۲-۱)تاریخچه
۲-۱-۱)پیدایش خانه سالمندان در جهان
۲-۱-۲)پیدایش و توسعه خانه سالمندان در ایران
۲-۲)نتایج حاصل از مطالعات موردی خانه های سالمندان در ایران
۲-۳)خانه سالمندان
۲-۳-۱)آسایشگاه سالمندان
۲-۴)فرآیند ورود به خانه سالمندان
۲-۵)شرایط محیطی خانه سالمندان
۲-۶)برنامه ریزی و طراحی خانه سالمندان
۲-۶-۱)نیازهای خاص سنین سالمندی
۲-۶-۲)کیفیت مجموعه
۲-۶-۳)کاربردهای فضاهای خارجی
۲-۷)بررسی نمونه های مشابه
۲-۷-۱)بررسی چند نمونه خانه سالمندان در ایران
۲-۷-۱-۱)آسایشگاه کهریزک
۲-۷-۱-۱-۱)بخش های مختلف آسایشگاه
۲-۷-۱-۲)آسایشگاه فرزانگان
۲-۷-۲)بررسی چند نمونه خانه سالمندان در خارج از ایران
۲-۷-۲- ۱)مرکز سالمندان (People Coordinated Services) PCS :
۲-۷-۲- ۲)مرکز نگهداری روزانه سالمندان در لندن
۳-۱)تآثیر روانی فضای سبز بر روی انسان
۳-۱-۱)اهمیت فضای سبز از بعد اجتماعی و رفاهی و تفریحی
۳-۱-۲)نقش فضای سبز و اهمیت آن در زندگی
۳-۱-۲-۱)نقش گیاهان در کاهش آلودگی صدا
۳-۲)اهمیت فضای سبز و تأثیر آن بر روان انسان
۳-۳)نقش پارکها وفضاهای سبز در روبط جمعی (بررسی راهکارهای عملی )
۳-۴)آب وجایگاه در فضای سبز
۳-۵) گل درمانی
۳-۵-۱)تاثیرات مثبت گل بر سالمندان
۳-۵-۲)تاثیر مثبت گلها بر مردان
۳-۶)دریا درمانی
۳-۶-۱)آب درمانی
۳-۶-۲)شن در مانی
۳-۶-۳)خواص درمانی ریزه های شن
۳-۶-۴)درمان به وسیله رسوب دریا
۳-۶-۵)درمان به وسیله باد
۳-۶-۶)درمان به وسیله آفتاب
۳-۷)خصوصیات موثر در انتخاب سایت
۳-۸)تحلیل و بررسی سایت
۳-۸-۱)موقعیت در شهر،منطقه،ناحیه.
۳-۸-۲) وضع موجود سایت
۳-۸-۳)خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر
۳-۸-۳-۱)موقعیت جغرافیایی شهر و اطراف آن
۳-۸-۳-۲)خصوصیات اجتماعی
۳-۸-۴)امکانات فرهنگی
۳-۸-۵-۱)موقعیت و محدوده حوزه‏طبیعی شهر تنکابن
۳-۸-۵-۲)بررسی ساختار توپوگرافی حوزه
۳-۸-۶)تراکم جمعیت در وضع موجود
۳-۸-۷)منشاء بارندگی‏ها
۳-۸-۸)باد
۳-۹)شیب سایت
۳-۱۰)دسترسی
۳-۱۱)عامل صوت
۳-۱۲)شکل سایت
۳-۱۳)آنالیز سایت
۴-۱) جمع‌بندی و ارائه رهنمودهای طراحی مراکز روزانه
۴-۱-۱)کلیات :
۴-۱-۲) خدمات و فعالیت‌های مناسب در مراکز روزانه سالمندان :
۴-۱-۲-۱) فعالیت‌های اجتماعی :
۴-۱-۲-۲)فعالیت‌های فرهنگی- مذهبی :
۴-۱-۲-۳)فعالیت‌های آموزشی :
۴-۱-۲-۴)فعالیت‌های تفریحی- ورزشی :
۴-۱-۲-۵)فعالیت‌های اوقات فراغت :
۴-۱-۲-۶) فعالیت‌های روزمره و شخصی :
۴-۱-۲-۷)خدمات اداری :
۴-۱-۲-۸)خدمات مراقبتی پزشکی و توانبخشی :
۴-۱-۲-۹)خدمات مشاوره‌ای :
۴-۱-۲-۱۰)خدمات ایاب و ذهاب :
۴-۱-۳)رهنمودهای طراحی معماری مراکز خدمات روزانه :
۴-۱-۳-۱)رویکرد طراحی :
۴-۱-۳-۲)رهنمودهای عمومی طراحی :
۴-۱-۳-۳)ملاحظات طراحی :
۴-۱-۳-۳-۱)مکانیابی :
۴-۱-۳-۳-۲)دسترسی‌ها :
۴-۱-۳-۳-۳)بازشوها :
۴-۱-۳-۳-۴)فضاهای اصلی مراکز روزانه
۴-۱-۳-۳-۵)فضاهای باز :
۴-۱-۳-۳-۶)سطوح
۴-۱-۳-۳-۷)نورپردازی :
۴-۱-۳-۳-۸)آکوستیک :
۴-۱-۳-۳-۹)ایمنی در برابر حریق [۲۹] :
۴-۱-۳-۳-۱۰)تهویه :
۴-۱-۳-۳-۱۱)علائم :
۴-۱-۳-۳-۱۲)تجهیزات :
۴-۱-۳-۳-۱۳) مبلمان :
۴-۱-۳-۳-۱۴)نتیجه گیری:
۴-۲) ضوابط عمومی طراحی معماری مراکز شبانه
۴-۲-۱) سطوح :
۴-۲-۲)سطوح شیبدار :
۴-۲-۳)بازشو
۴-۲-۳-۱) در :
۴-۲-۳-۲) پنجره :
۴-۲-۴)میله دستگرد :
۴-۲-۵)علایم و تجهیزات :
۴-۲-۶)پله :
۴-۲-۷) آسانسور :
۴-۲-۸)راهرو‌ :
۴-۲-۹) سرویس بهداشتی :
۴-۲-۱۰)سایر مقررات :
۴-۲-۱۱) سایر توصیه‌ها :
۴-۳)ضوابط اختصاصی طراحی معماری خانه سالمندان
۴-۳-۱) الزامات عمومی
۴-۳-۱-۱) ضوابط کلی :
۴-۳-۱-۲) مکانیابی :
۴-۳-۱-۳) سرانه :
۴-۳-۱-۴) سطوح کف :
۴-۳-۲)فضاهای اصلی :
۴-۳-۲-۱) فضای ورودی :
۴-۳-۲-۱-۱)فضای انتظار‌ :
۴-۳-۲-۱-۲) فضای پذیرش :
۴-۳-۲-۲)فضای اداری :
۴-۳-۲-۳)فضای درمانی :
۴-۳-۲-۴)فضای مشترک عمومی
۴-۳-۲-۴-۱) نشیمن :
۴-۳-۲-۴-۲)کتابخانه :
۴-۳ -۲-۴-۳) اتاق غذاخوری :
۴-۳-۲-۴-۴) نمازخانه :
۴-۳-۲-۴-۵) فضای ورزشی :
۴-۳ -۲-۵ ) فضای سکونتی و بهداشتی :
۴-۳-۲-۵-۱) اتاق خواب :
۴-۳-۲-۵-۲) سرویس بهداشتی :
۴-۳-۲-۵-۳) حمام :
۴-۳-۲-۶ )فضای ارتباطی
۴-۳-۲-۶-)۱ پله :
۴-۳-۲-۶-۲ )آسانسور :
۴-۳-۲-۶-۳) راهرو :
۴-۳-۲-۶-۴ )بازشو
۴-۳-۲-۶-۴-۱) در :
۴-۳-۲-۶-۴-۲) پنجره :
۴-۳-۲-۷) فضای خدماتی :
۴-۳-۲-۷-۱) آشپزخانه‌ :
۴-۳-۲-۷-۲) رختشویخانه :
۴-۳-۲-۷-۳ )انباری‌ :
۴-۳-۲-۷-۴) موتورخانه :
۴-۳-۲-۷-۵) فضای نگهداری متوفیان :
۴-۳-۲-۸ )فضای باز عمومی :
۴-۳-۳ )سایر مقررات :
۵-۱)مبانی نظری
۵-۲)برنامه فیزیکی پروژه
۵-۳)شناخت سازه و پیشنهاد نوع سازه
۵-۴)سیستم های تأسیسات
۵-۴-۱)تاسیسات مکانیکی
۵-۴-۲)تاسیسات الکتریکی
منابع

مطالعات سرای سالمندان ۱۳۵ص

قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان
همراه این مطالعات ۳۵صفحه فایل ورد همراه با عکس در مورد ضوابط و استانداردهای خانه سالمندان ارسال می شود.
یک فایل جداگانه در حدود ۲۰صفحه در مورد تحلیل کامل مرکز نگهداری سالمندان Beilngries آلمان نیز ایمیل می شود.