خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات سالن تئاتر ۱۳۵ص

مطالعات سالن تئاتر ۱۳۵ص

مطالعات سالن تئاتر ۱۳۵ص
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان

فصل اول : شناخت کلان منطقه طرح
۱-۱- شناخت کلان منطقه طرح ۳
۱-۱-۱- استان فارس ۳
۱-۱-۲- مشخصات جغرافیایی ۳
۱-۱-۳- ویزگیهای جمعیتی ۸
۱-۱-۴- اقلیم ۱۲
۱-۲- شهرستان شیراز ۱۸
۱-۲-۱- مشخصات جغرافیایی ۱۸
۱-۲-۲-۱- حدود وسعت۱۸
۱-۲-۱-۲- موقعیت پستیها و بلندیها ۱۹
۱-۲-۱-۳- رودخانه ها دریاچه ها و حوضچه های آبریز۱۹
۱-۲-۲- وضعیت جمعیتی۱۹
۱-۲-۳- وضعیت آب و هوایی۲۱
۱-۲-۳-۱- کلیات۲۲
۱-۲-۳-۲- دمای هوا۲۲
۱-۲-۳-۳- رطوبت۲۳
۱-۲-۳-۴- بارندگی ۲۴
۱-۲-۳-۵- باد ۲۵
۱-۲-۳-۶- تابش خورشید ۲۶
۱-۳- تحلیل شرایط آب و هوایی شیراز ۲۶
۱-۳-۱- منطقه آسایش۲۶
۱-۳-۲- تقویم نیاز به سایه و آفتاب۲۶
۱-۳-۳- تاثیر تابش آفتاب بر محیط۲۹
۱-۳-۴- سایبان های طبیعی۳۱
۱-۳-۵- تامین آسایش فضای خارجی۳۱
۱-۳-۶- کنترل افزایش دما بر اثر تابش۳۳
۱-۳-۷- سایبان ۳۷
۱-۳-۸- استفاده از تبخیر و تعریق در کاهش دمای معابر ۳۹
۱-۳-۸-۱- نقش گیاه در احساس شرجی۴۴
۱-۳-۸-۲- باد در فضای آزاد۴۵
۱-۳-۸-۳- نقش باد در تعدیل شرایط حرارتی۴۵
۱-۴- بررسی تحلیل و دلایل انتخاب سایت ۴۷
۱-۴-۱- مشخصات زمین۴۸
۱-۴-۲- دسترسی ها۴۸
۱-۴-۳- مساحت زمین۴۸

فصل دوم :شناخت نمایش و دیدگاهها
۲-۱- مفهوم هنر۵۰
۲-۲-هنر تئاتر۵۱
۲-۳- انواع نمایش ۵۲
۲-۳-۱ – کمدی۵۲
۲-۳-۲- تراژدی ۵۳
۲-۳-۳- نمایش ملو درام۵۷
۲-۴-مکتبهای نمایشی۵۸
۲-۴-۱-رئالیسم (واقع گرایی)۵۹
۲-۴-۲-ناتورئالیسم یا(طبیعت گرایی)۶۲
۲-۴-۳-نماد گرایی (سمبو لیسم)۶۴
۲-۴-۴-تعبیر گرایی ( اکسپرسیونیسم)۶۵
۲-۵-اهمیت پرداختن به تئاتر ۶۶
۲-۶-کارکردهای موضوعی تئاتر۶۶
۲-۶-۱-کارکرد فرهنگی ۶۷
۲-۶-۲- کارکرد اجتماعی۶۷
۲-۷- تئاتر در دنیای امروز۶۷
۲-۸- وضع موجود تئاتر شیراز۷۱

فصل سوم: تاریخچه تئاتر و معماری
۳-۱-نظریه ها در مورد خواستگاه تئاتر ۷۵
۳-۲-معماری و تئاتر در یونان باستان ۷۵
۳-۳- معماری و تئاتر درروم باستان ۷۵
۳-۴- معماری و تئاتر درقرون وسطی ۷۵
۳-۵- معماری و تئاتر در رنسانس۷۵
۳-۶- معماری و تئاتر در قرن۲۰۷۶
۳-۷- بررسی تاریخچه تئاتر در ایران۷۶
۳-۸- تاریخچه نمایش در ایران۸۳
۳-۹- نمایشهای سنتی (عروسکی – نقالی – معرکه گیری- نمایشهای شادی آور – تعزیه)۸۶
۳-۱۰- سیر تحول تئاتر مدرن در ایران۹۲

فصل چهارم: ضوابط و معیارهای طراحی تئاتر
۴-۱- رابطه جایگاه تماشاگران با صحنه ۹۵
۴-۲- دامنه دید تماشاگران ۹۵
۴-۳- بررسی انواع فرمهای صحنه ۹۸
۴-۳-۱-صحنه کامل۹۸
۴-۳-۲- صحنه کوچک ۹۹
۴-۳-۳- صحنه set area 99
۴-۳-۴- صحنه مدرن۹۹
۴-۴- فضا های پشت صحنه ۹۹
۴-۴-۱- رختکن ها و اتاقهای گریم۱۰۱
۴-۴-۲- ورودی به صحنه ۱۰۱
۴-۴-۳- محل استراحت بازیگران ۱۰۱
۴-۴-۴- سالنها و اتاقهای تمرین ۱۰۱
۴-۴-۵- اتاقهای کارکنان فنی ۱۰۲
۴-۴-۶- انبار های پشت صحنه ۱۰۲
۴-۵- فضاهای پشتیبانی۱۰۲
۴-۵-۱- کارگاه دکور۱۰۲
۴-۵-۱-۱- نجاری۱۰۲
۴-۵-۱-۲- نقاشی ۱۰۳
۴-۶- جایگاه تماشاگران۱۰۳
۴-۶-۱- ورودی به جایگاه تماشاگران ۱۰۳
۴-۶-۲- دسترسی معلولین ۱۰۴
۴-۷- ورودی اصلی ۱۰۴
۴-۸- تجهیزات سالن و صحنه۱۰۴
۴-۸-۱- کنترل صدا۱۰۴
۴-۸-۲- کنترل نور ۱۰۶
۴-۸-۲-۱- تهیه و تنظیم نور و چگونگی به کاربردن آن در تئاتر۱۰۶
۴-۸-۲-۲- اهمیت نور پردازی در صحنه ۱۰۷
۴-۹- برسی صوت و تاثیر آ ن و آکوستیک۱۰۷
۴ -۹-۱- امواج صوتی و موانع و بازتاب۱۰۸
۴-۱۰- اهداف طراحی آکوستیکی۱۰۹
۴-۱۰-۱- وضوح صدای بازیگر۱۰۹
۴-۱۰-۲- میزان صوت مورد نیاز تالارهای همایش۱۱۰
۴-۱۱- نور در سالن اجتماعات و کنفرانس۱۱۰
۴-۱۱-۱- جذب کننده ها ۱۱۱
۴-۱۱-۲- نحوه کنترل طنین در سالن اجتماعات۱۱۱
۴-۱۲- ملاحظات سازه ای مجموعه ۱۱۲
۴-۱۳- ملاحظات تاسیساتی مجموعه۱۱۲

فصل پنجم : ابعاد و استانداردهای سالن های تئاتر
۵-۱- سالن نمایش ۱۱۵
۵-۱-۱- حجم و سرانه سالن نمایش ۱۱۵
۵-۲- استاندارد صندلی های تئاتر ۱۱۶
۵-۲-۱- صندلی تماشا گران ۱۱۶
۵-۲-۲- فاصله صندلی ها در ردیف ۱۲۲
۵-۲-۳- شرایط صندلی چرخدار برای معلولین ۱۲۲
۵-۳- راهرو های سالن نمایش ۱۲۳
۵-۴- ورودیها و خروجیهای سالن نمایش ۱۲۴
۵-۵- سالن انتظار ۱۲۵
۵-۶- ورودی ۱۲۶
۵-۷- سرویسهای بهداشتی ۱۲۶
۵-۸- کافی شاپ۱۲۶
۵-۹- سرانه فضاها۱۲۷

فصل شش : بررسی نمونه های مشابه
۶-۱- نمونه های مشابه خارجی ۱۳۱
۶-۱-۱- تئاتر بزرگ شانگهای ۱۳۲
۶-۱-۲- آمفی تئاتر شهر ورونا۱۳۲
۶-۱-۳- مرکز هنر های نمایشی bethel134
۶-۱-۴- تئاتر تی هال۱۳۵
۶-۲- نمونه های مشابه داخلی ۱۳۵
۶-۲-۱- تکیه دو لت ۱۳۵
۶-۲-۲- تالار تئاتر شهر تهران۱۳۷
مطالعات سالن تئاتر ۱۳۵ص
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان