خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات سالن استخر ویژه جانباران و معلولین ۲۰۰ص

مطالعات سالن استخر ویژه جانباران و معلولین ۲۰۰ص

مطالعات سالن استخر ویژه جانباران و معلولین ۲۰۰ص

خرید مطالعات : ۱۵٫۰۰۰ تومان

بخش اول: مطالعات معماری۸
فصل اول: مطالعات بستر طرح۹
۱-۱- جغرافیای استان سمنان۹
۱-۱-۱- موقعیت جغرافیایی و وسعت۹
۱-۱-۲- ناهمواریهای استان سمنان۱۰
۱-۱-۳- آب و هوای استان سمنان۱۱
۱-۱-۴- تقسیمات سیاسی استان سمنان۱۳
۱-۱-۵- جغرافیای انسانی استان سمنان۱۴
۱-۱-۵-۱- پیشینه تاریخی۱۴
۱-۱-۵-۲- سکونتگاه های شهری۱۴
۱-۱-۵-۳- سکونتگاه های روستایی۱۵
۱-۱-۵-۴- سکونتگاه های عشایری۱۵
۱-۱-۶- منابع آب در استان سمنان۱۶
۱-۱-۷- بیابان های استان سمنان۱۷
۱-۱-۸- جنگل ها و مراتع استان سمنان۱۸
۱-۱-۹- آلودگی های استان سمنان۱۹
۱-۱-۱۰- مخاطرات طبیعی۱۹
۱-۱-۱۱- جمعیت استان۲۱
۱-۲- سایت پروژه۲۴
۱-۲-۱- موقعیت و همجواری ها۲۴
۱-۲-۲- دسترس ها۲۶
۱-۲-۳- همجواریها۲۷
۱-۲-۴- شیب زمین۳۱
۱-۲-۵- شکل و تناسبات۳۱
۱-۲-۶- ابعاد و مساحت۳۲
۱-۲-۷- عوارض طبیعی و مصنوع۳۳
۱-۳- اقلیم۳۷
۱-۳-۱- کلیات۳۷
۱-۳-۲- جایگاه سمنان در تقسیم بندی اقلیمی ایران۳۷
۱-۳-۳- مشخصات عمومی اقلیم سمنان۳۷
۱-۳-۳-۱- دما۳۸
۱-۳-۳-۲- رطوبت۳۸
۱-۳-۳-۳- بارندگی۳۸
۱-۳-۳-۴- باد۳۸
۱-۳-۴- اهداف عمده طراحی اقلیمی۳۸
۱-۳-۵- جهت قبله شهر سمنان۴۰
فصل دوم: مطالعات معماری طرح۴۱
۲-۱- معیارها و ضوابط طراحی استخر۴۱ (این بخش ۹۰ صفحه و بصورت عکس می باشد)

۲-۲- معیارها و ضوابط طراحی سالن چند منظوره۱۳۱
۲-۲-۱- مشخصات ورزش والیبال۱۳۱
۲-۲-۲- مشخصات ورزش بسکتبال۱۳۱
۲-۲-۳- مشخصات ورزش هندبال۱۳۲
۲-۲-۴- مشخصات ورزش فوتبال داخل سالن (فوتسال)۱۳۳
۲-۳- آشنایی با نمونه های مشابه داخلی و خارجی۱۳۵
۲-۳-۱- مجموعه فرهنگی، ورزشی صدرای تبریز۱۳۵
۲-۳-۲- مجموعه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثارگران کردستان۱۴۸
۲-۳-۳- استخر جانبازان و معلولین کرمانشاه۱۵۲
۲-۳-۴- استخر جانبازان و معلولین رشت۱۵۳
۲-۳-۵- سالن استخر سرپوشیده کرمان۱۵۴
۲-۳-۶- سالن استخر سرپوشیده نوشهر۱۵۵
۲-۳-۷-سالن استخر سرپوشیده تهرانسر۱۵۶
۲-۳-۸- سالن استخر سرپوشیده زنجان۱۵۸
۲-۳-۹- مرکز ورزشهای آبی منچستر۱۵۹
۲-۴- بررسی و مطالعه مصالح ساختمانی جدید۱۶۴
۲-۴-۱- شیشه۱۶۴
۲-۴-۲- چوب۱۶۵
۲-۴-۳- کاشیهای گرانیتی۱۶۶
۲-۴-۴- کفهای HDF و دیوار کوب MDF166
۲-۵- سایر آیین نامه ها و معیارهای موثر در طراحی۱۶۹
۲-۵-۱- ضوابط و مقررات شهر سازی و معماری برای معلولین جسمی و حرکتی در ساختمانهای عمومی۱۶۹
۲-۵-۲- ضوابط و استاندارد های فضاهای ورزشهای آبی۱۷۷
۲-۵-۲-۱- استخر های شنا۱۷۸
۲-۵-۲-۱-۱- استخرهای فرودی۱۷۸
۲-۵-۲-۱-۲- استخرهای مناسب جانبازان و معلولین۱۷۸
۲-۵-۲-۲- انواع ورودی به آب استخر۱۷۹
۲-۵-۲-۲-۱- بالابر۱۷۹
۲-۵-۲-۲-۲- صندلی های بالابر۱۷۹
۲-۵-۲-۲-۲-۱- عملکرد دستگاه۱۸۰
۲-۵-۲-۲-۳- ورودی های شیبدار۱۸۱
۲-۵-۲-۲-۴- دیواره متحرک۱۸۲
۲-۵-۲-۲-۵- سیستم سکوی متحرک۱۸۳
۲-۵-۲-۲-۶- انتقال پلکانی۱۸۳
۲-۵-۳- ضوابط ایمنی ساختمانها در برابر آتش سوزی۱۸۶
فصل سوم: برنامه کارکردی و کالبدی و طرح نهایی۱۹۵
۳-۱- برنامه کارکردی و ویژگیهای فضاهای پروژه۱۹۵
۳-۲- طرح نهایی۲۰۸
فهرست منابع۲۰۹

مطالعات سالن استخر ویژه جانباران و معلولین ۲۰۰ص

خرید مطالعات : ۱۵٫۰۰۰ تومان