خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات زائرسرا ۱۰۰ص

مطالعات زائرسرا ۱۰۰ص

مطالعات زائرسرا ۱۰۰ص
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

فصل اول : شناخت بستر سایت(شهر مهران)۱
مطالعات جغرافیایی ۲
مطالعات تاریخی ۷
مطالعات اجتماعی ۱۷
مطالعات فرهنگی۱۷
مطالعات اقتصادی ۱۸
مطالعات کالبدی ۲۰
مطالعات اقلیمی ۲۷

فصل دوم : تجزیه،تحلیل فضاها ۳۹
شناخت موضوعی طرح ۴۰

فصل سوم: مطالعات فیزیکی ۵۵
فضاهای مورد نیاز و استانداردهای مربوطه ۵۶
دیاگرام روابط ۶۰
شناخت تاسیسات ۶۵
شناخت سازه۷۶

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل نمونه های مشابه۷۷

فصل پنچم: تجزیه تحلیل سایت ۸۶
درجه بندی معابر اطراف سایت ۸۷
بررسی همجواری های سایت ۸۸
تحلیل سایت از نظر اقلیمی ۸۹

فصل ششم : مبانی نظری پروژه۹۴

فصل هفتم : سیر تکوین ایده ۱۰۱

منابع وماخذ
مطالعات زائرسرا ۱۰۰ص
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان