خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات دبیرستان پسرانه ۷۴ص

مطالعات دبیرستان پسرانه ۷۴ص

مطالعات دبیرستان پسرانه ۷۴ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

فصل اول: کلیات
۱-۱ تاریخچه مدرسه.
۱-۲- دوره آموزش متوسطه.
الف- تاکید بر امر تزکیه و تربیت دینی و تقویت مهارتهای زندگی..
۱-۳- آموزش و پرورش و یادگیری..
۱-۴- اهداف‌ کلی‌ آموزش‌ وپرورش‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
۱-۵- موقعیت و محیط یادگیری..
۱-۶- روش تدریس معلم.
۱-۷- نور.
۱-۸- استانداردهای استفاده از نور در کلاس…
۱-۹- رنگ…
۱-۱۰- تفاوت نور و رنگ با توجه به گروه سنی..
۱-۱۱- صوت…
۱-۱۲- فضاهای باز در طراحی مدرسه.
۱-۱۳- تاثیر ویژگیهای دانش آموزان ، برنامه و فضای آموزشی در فرایند تدریس…
فصل دوم: استانداردهای طراحی
۲-۱ سازمان و تعداد کارکنان.
۲-۲- شاخصها
۲-۳ معیارهای ظرفیت…
۲-۳-۱ ظرفیت کلاس…
۲-۳-۲ ظرفیت واحد آموزشی..
۲-۴- ظرفیت و سرانه فضاها
۲-۴-۱ فضاهای بسته و سرپوشیده
۲-۵- تعداد فضاهای مورد نیاز.
۲-۶- مساحت فضاهای مورد نیاز.
۲-۷ – ضوابط و استانداردهای کلی فضاها
۲-۷-۱ آیین کار ایمنی درهای مدارس…
۲-۷-۲ آیین کار ایمنی پنجره های مدارس…
۲-۷-۳ آیین کار ایمنی کریدورها و راهروهای مدارس…
۲-۷-۴ ضوابط طراحی ایمنی پلکان.
۲-۷-۵ اصول طراحی ایمنی مدارس در برابر آتش( مبحث فرار)
۲-۸ ضوابط و استانداردهای تجهیزات…
فصل سوم: بررسی نمونه ها و مصادیق
۳-۱- نمونه داخلی..
۳-۱-۱- ساختمان دبیرستان عدل پرور.
۳-۲- نمونه خارجی..
۳-۲- نمونه خارجی..
۳-۲-۱- دبیرستان لیک ویلمر دینگ سانفرانسیسکو.
فصل چهارم: برنامه فیزیکی طرح
برنامه فیزیکی..
منابع و مآخذ.
مطالعات دبیرستان پسرانه ۷۴ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان