خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات خانه موسیقی شهر ۹۰ص

مطالعات خانه موسیقی شهر ۹۰ص

مطالعات خانه موسیقی شهر ۹۰ص
قیمت : ۹٫۰۰۰ تومان

مقدمه
موضوع تحقیق
ضرورت تحقیق
روش تحقیق
اهداف
فصل اول مفاهیم واصول اولیه پروژه
شناخت موضوع فرهنگ
۱-۱-تعریف فرهنگ
۱-۲-ریشه واژه فرهنگ
۱-۳-کاربرد واژه فرهنگ
۱-۴-تعاریف مفهومی فرهنگ
۱-۴-۱-تعاریف جنبه تشریحی
۱-۴-۲-تعاریف جنبه تاریخی
۱-۵- فرهنگ، در زبان های اروپایی
۱-۶- فرهنگ در زبان عربی
۱-۷-۱-تعریف هنر
۱-۷-۲- هنر و تنوع در تعاریف آن
۱-۷-۳-هنر و دین
پیدایش هنر
طبقه بندی هنرها
سلسله مراتب هنرها
ریشه های هنرهای مختلف
تشکل هنرهای مختلف
نتیجه گیری
موسیقی
تعاریف
تعریف موسیقی ( موسیقی هنر بیان احساسات بوسیله صداهاست )
موسیقی چیست ؟
نت چیست ؟
ارکان موسیقی
عوامل اجرایی موسیقی
الف) صدای انسانی
ب) سازها
فرم های اجرای موسیقی
الف) موسیقی آوازی
ب) موسیقی سازی
ج) موسیقی الکترونیک
۶-۲-نتیجه گیری
ریشه های مو سیقی بین المللی و فضای لازم برای آن
فصول مشترک معماری و موسیقی
۱- اشتراکات و پیوندهای موسیقی و معماری
۲- آکوستیک و موسیقی
الف) صفات مثبت آکوستیکی
جمع بندی کلی از صفات مثبت آکوسیتکی (غیروابسته)
ب) صفات منفی آکوستیکی
۳- معماری و موسیقی ایرانی
۱-۳- تاریخ معماری ایران
۱-۱-۳- شیوه‌های معماری ایران قبل از اسلام
۲-۱-۳- سبک یا شیوه‌های معماری اسلامی‌در ایران
۲-۳- ریشه‌های موسیقی سنتی ایران و فضای لازم برای اجرای آن
۳-۳- موسیقی ایران در طول تاریخ
۱-۳-۳- موسیقی ایران در دوران باستان
۲-۳-۳- موسیقی دوره اسلامی
۳-۳-۳- تاریخچه مدارس موسیقی
تاریخچه ارکستر سمفونیک ایران
فصل دوم مطالعات بستر طرح
بخش ۱- شهر و ناحیه
۱- مطالعات کالبدی
۱-۱-موقعیت جغرافیایی
۲-۱-وضعیت توپوگرافی
۳-۱- سابقه تاریخی وچگونگی پیدایش شهر مشهد
رطوبت
۳-۲- بارندگی
۴-۲- جهت وزش باد
جهت استقرار
۳- مطالعات انسانی
چشم انداز آینده جمعیت
فصل سوم مطالعات کالبدی
شناخت مخاطب
تجزیه وتحلیل وآنالیز سایت
بررسی سایت درمقیاس بافت
الف ) دسترسیها
ب ) عملکردها
بررسی سایت در مقیاس محله
الف ) هندسه وشکل زمین
ب ) دید و منظر
ج ) حوزه بندی ورودیها
نتیجه گیری
فصل چهارم مطالعات تطبیقی
۱- شهر موسیقی فاز اولمدرسه عالی موسیقی و رقص پاریس
” نظرات آقای کریستیان دوپورتزانپارک درباره مدرسه موسیقی و رقص”
۲-۱- نکات شاخص طرح
» سفر با موسیقی»- فاز دوم شهر موسیقی پاریس
۱-۱- نکات شاخص طرح
فصل پنجم طراحی وارائه الگوی پیشنهادی
برنامه فیزیکی مجموعه
منابع و موأخذ ‌
مطالعات خانه موسیقی شهر ۹۰ص
قیمت : ۹٫۰۰۰ تومان