خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات خانه موسیقی ۲۲۰ص

مطالعات خانه موسیقی ۲۲۰ص

مطالعات خانه موسیقی ۲۲۰ص
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان

۱-مقدمه ۱
۱-۱-تعریف موسیقی: ۱
۱-۲-پیدایش موسیقی: ۱
۲- چکیده ای از علم موسیقی. ۲
۲-۱- صوت.. ۲
۲-۲-زیر وبم یا ارتفاع صوت: ۲
۲-۳- دینامیک.. ۴
۲-۴- رنگ صوتی. ۴
واسطه های اجرای موسیقی: صدای انسان و سازها ۵
۲-۵-۱ صدای انسان. ۵
۲-۵-۲ سازها ۶
ریتم. ۶
ضرب.. ۶
وزن. ۷
تمپو. ۷
ملودی. ۷
هارمونی. ۷
فرم موسیقایی. ۸
اشنایی با موسیقی شرق و غرب.. ۸
۳-۱ مقامات و نغمات قرآنی: ۸
۳-۲- کلیات موسیقی ایران : ۹
۳-۲-۱- پیش درآمد: ۹
۳-۲-۲- ردیف: ۹
۳-۲-۳- آواز: ۹
۳-۲-۴- چهار مضراب: ۱۰
۳-۲-۵- تصنیف: ۱۰
۳-۲-۶- رنگ: ۱۱
۳-۳- موسیقی های محلی ایران: ۱۱
۳-۳-۱- موسیقی ترکمن صحرا: ۱۲
۳-۳-۲- موسیقی گیلان: ۱۳
۳-۳-۴- موسیقی مازندران: ۱۵
۳-۳-۶- موسیقی بلوچستان: ۱۸
۳-۳-۷- موسیقی قشقایی:‌ ۱۸
۳-۳-۸- موسیقی کرمانشاهان‌: ۱۹
۳-۳-۹- موسیقی لرستان: ۱۹
۳-۳-۱۰- موسیقی آذربایجان غربی: ۲۰
۳-۳-۱۱- موسیقی کرمان: ۲۲
۳-۳-۱۲- موسیقی هرمزگان‌: ۲۲
۳-۳-۱۳- موسیقی بوشهر: ۲۴
۳-۳-۱۴- موسیقی خوزستان: ۲۵
۳-۳-۱۵- موسیقی کردستان: ۲۵
۳-۳-۱۶- موسیقی مذهبی ایران: ۲۶
۳-۴- موسیقی شرق: ۲۷
۳-۴-۱- موسیقی ترکیه: ۲۷
۳-۴-۲- موسیقی افغانستان: ۲۷
۳-۴-۳- موسیقی کلاسیک عرب: ۲۹
۳-۴-۴- موسیقی تاجیکی : ۲۹
۳-۶- موسیقی چین، کره و ژاپن: ۳۰
۳-۶-۱- موسیقی چین: ۳۰
۳-۶-۲- موسیقی کره: ۳۱
۳-۶-۳- موسیقی ژاپن: ۳۲
۳-۷- موسیقی شبه قاره هند: ۳۲
۳ -۷-۱- موسیقی هندوستان : ۳۲
۳-۷-۲- موسیقی قوالی: ۳۳
۳-۸-۱- موسیقی قرون اولیه : ۳۳
۳-۸-۲- موسیقی در قرون وسطی: ۳۴
۳-۸-۳- موسیقی و کلیسا: ۳۴
۳-۸-۴- موسیقی کلاسیک: ۳۵
۳-۸-۴-۱- فرم های آ‌وازی: ۳۵
۳-۸-۴-۲- موسیقی سازی: ۳۵
۳-۸-۵- موسیقی اسپانیا: ۳۶
۳-۸-۶- موسیقی اروپای شرقی: ۳۷
۳-۸-۷- موسیقی قرن بیستم: ۳۷
۳-۸-۸- موسیقی پاپ: ۳۸
۳-۹- موسیقی قاره آمریکا: ۳۹
۳-۹-۱- موسیقی سرخ پوستان: ۳۹
۳-۹-۲- موسیقی جاز: ۴۰
۳-۹-۳- موسیقی راک: ۴۱
۳-۹-۴- موسیقی صنعتی: ۴۱
۳-۱۰- موسیقی کودک: ۴۲
۳-۱۱- موسیقی فیلم: ۴۳
۳-۱۱-۱- ساختارموسیقی فیلم: ۴۳
۳-۱۱-۲- موسیقی فیلم در ایران :‌ ۴۳
تاریخ موسیقی غرب.. ۴۴
۴-۱- سبک موسیقایی. ۴۴
۴-۲- موسیقی در قرون وسطا (۱۴۲۰-۴۵۰) ۴۵
۴-۲-۱ سرود گرگوریایی. ۴۶
۴-۲-۲- موسیقی غیر مذهبی در قرون وسطا ۴۶
۴-۲-۳- استامپی ( سده سیزدهم) ۴۷
۴-۲-۴- مکتب نوتردام: ریتم میزان بندی شده ۴۷
۴-۲-۵- موسیقی سده چهاردهم: ‹ هنر نو› در فرانسه ۴۸
۴-۳- موسیقی در دوره رنسانس (۱۶۰۰-۱۴۵۰) ۴۹
۴-۳-۱- موسیقی وجامعه رنسانس… ۵۰
۴-۳-۲- موسیقی غیرمذهبی در دوره رنسانس… ۵۱
۴-۳-۲-۱- موسیقی آوازی. ۵۱
۴-۳-۲-۲- موسیقی سازی. ۵۱
۴-۳-۳- مکتب ونیز : از رنسانس تا باروک.. ۵۲
۴-۴- موسیقی باروک(۱۷۵۰-۱۶۰۰) ۵۳
۴-۴-۱- جایگاه موسیقی در جامعه باروک.. ۵۴
۴-۴-۲- موسیقیدانان و آهنگسازان باروک.. ۵۶
۴ -۴-۲-۱- کلودیو مونته‌وردی. ۵۶
۴-۴-۲-۲- هنری پورسل. ۵۶
۴-۴-۲-۳- آرکانجِلو کورِلّی. ۵۷
۴-۴-۲-۴- آنتونیو ویوالدی. ۵۷
۴-۴-۲-۵- یوهان سباستیان باخ. ۵۸
۴-۴-۲-۶- گئورگ فریدریش هندل. ۵۹
سبک کلاسیک(۱۸۲۰-۱۷۵۰) ۶۰
۴-۵-۱- موسیقی مجلسی در دوره کلاسیک.. ۶۱
۴-۵-۲- موسیقیدانان و اهنگسازان در دوره کلاسیک.. ۶۲
۴-۵-۲-۱- یوزف هایدن. ۶۲
۴-۵-۲-۲- ولگانگ آمادئوس موتسارت.. ۶۴
۴-۵-۲-۳- لودویگ وان بتهوون. ۶۶
رمانتیسیسم در موسیقی (۱۹۰۰-۱۸۲۰) ۶۸
۴-۶-۱- آهنگساز رمانتیک و مخاطبانش… ۶۹
۴-۶-۱- هنر آواز ۷۰
۴-۶-۲- موسیقیدانان و اهنگسازان در دوره رمانتیک.. ۷۱
۴-۶-۲-۱- فرانتز شوبرت.. ۷۱
۴-۶-۲-۱-۱- موسیقی شوبرت.. ۷۲
۴ -۶-۲-۲- روبرت شومان. ۷۲
۴-۶-۲-۲-۱- موسیقی شومان. ۷۳
۴-۶-۲-۳- فردریک شوپن. ۷۴
۴-۶-۲-۴- فرانتز لیست.. ۷۶
۴-۶-۲-۵- فلیکس مندلسون. ۷۷
۴-۶-۲-۶- هکتور برلیوز ۷۸
۴-۶-۳- ناسیونالیسم در موسیقی سده نوزدهم. ۷۸
۴-۶-۳-۱- پترایلیچ چایکوفسکی. ۸۰
۴-۶-۳-۲- بدریش اسمتانا ۸۰
۴-۶-۳-۳- یوهانس برامس… ۸۲
موسیقی برامس: ۸۳
۴-۶-۳-۴- جوزپّه وردی. ۸۴
ریشارت واگنر. ۸۵
سبک های موسیقایی از ۱۹۰۰تا ۱۹۵۰٫ ۸۶
۴-۷-۱- جایگاه موسیقی وموسیقیدانان در جامعه ۸۷
۴-۷-۲- امپرسونیسم و سمبولیسم. ۸۸
۴-۷-۲-۱- کلود دبوسی. ۸۸
مکتب نوکلاسیک.. ۸۹
۴-۷-۳-۱- ایگور استراوینسکی. ۸۹
اکسپرسیونیسم. ۹۰
۴-۷-۴-۱- آرنولد شونبرگ.. ۹۱
۴-۷-۴-۲- آلبان برگ.. ۹۲
۴-۷-۴-۳- بلا بارتوک.. ۹۲
۴-۷-۴-۴- جورج گرشوین. ۹۳
آرون کوپلند. ۹۴
سبک های موسیقایی پس از ۱۹۵۰٫ ۹۵
۴-۸-۱- ویژگی های موسیقی پس از ۱۹۵۰٫ ۹۵
موسیقی الکترونیک.. ۹۶
۴-۸-۱-۳-رهایی اصوات.. ۹۶
رگتایم. ۹۷
بلوز ۹۸
سبک نیواورلئان. ۹۹
سویینگ.. ۱۰۰
بیباپ.. ۱۰۱
سبک های جاز پس از ۱۹۵۰٫ ۱۰۲
۴-۸-۲-۱- جاز کول (جاز سرد) ۱۰۳
جاز راک ( فیوژن) ۱۰۴
سبک های راک.. ۱۰۴
۴-۸-۳-۱- موسیقی راک در جامعه آمریکا ۱۰۵
۴-۸-۳-۱- بیتل‌ها ۱۰۶
تاریخ موسیقی ایران. ۱۰۸
۵-۱- دوره اول : آریایی ها ۱۰۸
۵-۱-۱- کهن‌ترین آثار شعر و موسیقی نژاد آریا: ۱۰۸
۵-۲- آلات وادوات موسیقی عصر هخامنشی و پیش از اسلام: ۱۰۹
۵-۳ موسیقی در عصر ساسانی وموسیقیدانان: ۱۱۰
۵-۳-۱- رواج، رشد و تکامل موسیقی در ایران عصر ساسانی: ۱۱۰
۵-۳-۲- موسیقیدانان و رامشگران عصر ساسانی: ۱۱۱
۵-۳-۳- آلات و اداوات موسیقی در دوره ساسانی: ۱۱۲
۵-۴- موسیقی ایران پس از اسلام: ۱۱۲
۵-۴-۱- آشنایی اعراب پیش از اسلام با موسیقی و شروع دوره اسلامی با موسیقی ایران: ۱۱۳
۵-۴-۱-۱- موسیقیدانان عصر اسلامی ورواج موسیقی ایرانی توسط آنان میان اعراب: ۱۱۴
۵-۴-۱-۲- جلوه موسیقی ساسانی در میان عرب زبانان: ۱۱۴
۵-۴-۲- شعر و موسیقی در دوره عباسیان: ۱۱۵
۵-۴-۲-۱- رواج فرهنگ و هنر ایران به ویژه موسیقی در خلافت عباسیان: ۱۱۵
۵-۴-۲-۲- موسیقیدانان ایرانی دردستگاه خلافت عباسی: ۱۱۵
۵-۴-۳-۲- تدوین کتابها و رساله های موسیقی توسط حکماء و دانشمندان ایران پس از اسلام تأثیر موسیقی یونان وهند و دیگر متمدنین قدیم در موسیقی ایران: ۱۱۶
۵-۵- دانشمندان موسیقیدان و آثار آنان در ایران پس از اسلام تاحمله مغول: ۱۱۶
۵-۶- هجوم مغول و دگرگونی اوضاع ایران شروع انحطاط علمی وادبی و هنری: ۱۱۸
۵-۶-۱- تصوف و رواج موسیقی: ۱۱۹
۵-۶-۲- دانشمندان و نویسندگان کتابها و رساله های موسیقی در دوره مغول: ۱۱۹
۵-۷- موسیقی از دوره تیمور تا ظهور صفویه: ۱۲۰
۵-۷-۱- تیمور و روزگار هنرمندان در عصر او: ۱۲۰
۵-۷-۲- موسیقیدانان دوره فترت و عصرتیموریان: ۱۲۱
۵-۷-۳- موسیقیدانان، خوانندگان و نوازندگان سده هشت ونه و آغاز سده ده هجری: ۱۲۱
ظهور دولت صفوی و وضع هنر و موسیقی: ۱۲۳
سبب رکود فلسفه، حکمت وعرفان و شعر ادب و موسیقی در دوره صفویان: ۱۲۴
موسیقی وموسیقیدانان در دوره صفویه: ۱۲۴
نقاره زنی در دوره صفویه: ۱۲۵
شرحی از موسیقیدانانی که اسکندربیک در کتاب خود نام برده : ۱۲۶
موسیقی مذهبی ونقش آن در حفظ و اشاعه الحان موسیقی قدیم ایران. ۱۳۰
تاریخچه مراسم عزاداری در ایران : ۱۳۰
اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران و وضع هنر وهنرمندان در آستانه تشکیل سلسله قاجاریه: ۱۳۰
موسیقی ایران در دوره قاجار : ۱۳۱
تاریخچه تنظیم موسیقی ایران درهفت دستگاه( یا ردیف موسیقی): ۱۳۲
رواج موسیقی در عصر قاجار: ۱۳۲
رامشگران دربار فتحعلیشاه و استادان موسیقی در زمان او: ۱۳۳
موسیقیدانان معروف دربار محمدشاه: ۱۳۳
موسیقی در عصر ناصرالدین شاه: ۱۳۴
رواج موسیقی نزد بانوان عصر قاجار و هنرمندانی که از این طبقه برخاسته‌اند: ۱۳۴
اذان گوها و مناجات‌کنندگان : ۱۳۵
مرثیه و نوحه: ۱۳۶
نقاره خانه در عصر قاجاریه: ۱۳۶
تشکیلات نقاره‌خانه : ۱۳۷
تأسیس آموزشگاه موزیک نظامی: ۱۳۷
۵-۱۰-۸-۱- تأثیر شعبه موزیک دارالفنون در حفظ موسیقی ملی: ۱۳۸
تصنیف دوره قاجاریه:‌ ۱۳۹
تصنیف سازان دوره قاجاریه: ۱۳۹
بزرگترین نوازندگان و استادان موسیقی در دوره قاجاریه و پس از آن: ۱۴۰
پیوستگی شعر و موسیقی: ۱۴۱
خوانندگان عصر قاجاریه و پس از آن : ۱۴۲
بانوان خواننده: ۱۴۴
۶-تحولات در موسیقی سنتی ایران. ۱۴۶
۱-۶ موسیقیدانان : ۱۴۶
۶-۲-موسیقی و فرهنگ‌: ۱۴۸
در هم آمیختگی انواع: ۱۵۰
۶-۳-جای نوازندگان در جامعه :‌ ۱۵۱
۶-۴-در کجا می توان موسیقی ایرانی شنید؟ ۱۵۲
۶-۵-چرا و در چه شرایطی موسیقی سنتی نواخته می شود؟ ۱۵۳
۶-۶-تعلیم موسیقی سنتی. ۱۵۴
۶-۶-۱- مدارس: ۱۵۴
۶-۶-۲- تعلیم: ۱۵۵
۶-۶-۲-۱- شیوه های تعلیم :‌ ۱۵۶
۶-۶-۲-۲- وجوه جدید در تعلیم :‌ ۱۵۶
نت نویسی: ۱۵۶
ضبط: ۱۵۷
۶-۶-۲-۳- مشق موسیقی سنتی : ۱۵۷
۷-سازهای موسیقی سنتی. ۱۵۹
۷-۱-سه تار ۱۵۹
ساز ۱۵۹
۲-شکل ظاهر: ۱۵۹
سیمها و پرده ها ۱۶۰
انواع مختلف سه تار: ۱۶۰
ساخت : ۱۶۱
صدا: ۱۶۱
ساختن سه تار در روزگار ما: ۱۶۱
تار ۱۶۲
ساز: ۱۶۲
۱-کلیات.. ۱۶۲
۲-صورت ظاهر : ۱۶۲
۳-سیم و پوست وپرده: ۱۶۳
سنتور ۱۶۴
ساز ۱۶۴
۱-کلیات، مبدأ ۱۶۴
۲- شکل ظاهر وطرز قرار گرفتن سیمها: ۱۶۵
۳- انواع. ۱۶۵
۴-صدا و ساخت.. ۱۶۶
نی. ۱۶۷
ساز : ۱۶۷
۱-کلیات.. ۱۶۷
۲- شکل ظاهر. ۱۶۷
۳- انواع شکل ظاهر: ۱۶۸
۴-وضعیت فعلی و سیر تحول. ۱۶۹
کمانچه ۱۷۰
ساز : ۱۷۰
۱-کلیات.. ۱۷۰
۲- شکل ظاهر و انواع. ۱۷۰
۳- سیم ها ۱۷۲
ساخت و وضعیت فعلی. ۱۷۲
ضرب یا تنبک.. ۱۷۳
ساز ۱۷۳
۱-کلیات.. ۱۷۳
۲- شکل ظاهر و انواع. ۱۷۴
سازهای غیر سنتی. ۱۷۵
دف.. ۱۷۵
عود: ۱۷۵
قانون : ۱۷۶
چنگ: ۱۷۶
رباب و قیچک: ۱۷۶
پیانو: ۱۷۸
ویولون : ۱۷۸
اکوردئون، کلارینت وفلوت : ۱۷۸
دستگاه موسیقی: ۱۷۹
آسیب شناسی موسیقی سنتی و ارایه راه حل. ۱۷۹
۹-معرفی بناهای مشابه ۱۸۲
۹-۱- ۱۹۹۷/۲۰۰۲ مرکز موسیقی( گیتزهد انگلستان ) ۱۸۲
نرمن فاستر. ۱۸۲
۹-۲-مجموعه‌ی « پارک موسیقی» در رم ۱۸۴
طراحی ۱۹۹۴- ساخت ۲۰۰۲-۱۹۹۶٫ ۱۸۴
رم کولهاس.. ۱۸۴
-اقلیم شهر شیراز ۱۸۵
۱۰-۱- دمای هوا ۱۸۶
۱۰-۲-وضعیت بادها ومشخصه‌های مربوط به آن. ۱۸۷
۱۰-۳- تابش وسایه ۱۸۷
۱۰-۴-بارندگی. ۱۸۷
۱۰-۵- تاثیر بادها درجهت گیری بنا ۱۸۸
۱۰-۶-چرخش بافت ونتایج آن. ۱۸۸
۱۰-۷-نکات درخور توجه با توجه به بررسی اقلیم. ۱۸۸
۱۱-مطالعات کالبدی وبرنامه ریز فیزکی. ۱۸۹
۱۱-۱-بخش همایشی. ۱۹۰
۱۱-۱-۱-سالن اجتماعات اصلی. ۱۹۰
۱۱-۱-۳-اتاقهای کنفرانس… ۱۹۰
۱۱-۲-بخش آموزشی، مطالعاتی وتحقیقاتی. ۱۹۱
۱۱-۲-۱-فضاهای آموزشی. ۱۹۱
۱۱-۲-۲- کتابخانه ۱۹۲
۱۱-۳- بخش خدماتی ورفاهی. ۱۹۲
۱۱-۳-۱- فروشگاه آثار ولوازم ۱۹۲
۱۱-۳-۲-کافی شاپ.. ۱۹۲
۱۱-۳-۳-نمازخانه ۱۹۳
۱۱-۳-۴-اطلاعات ونگهبانی. ۱۹۳
۱۱-۴-بخش اداری. ۱۹۴
۱۲-روند طراحی. ۱۹۴
۱۲-۱-مخاطب طرح. ۱۹۴
۱۲-۱-۱-نوع وسن مخاطب.. ۱۹۴
۱۲-۱-۲- نگاهی به پشینه فرهنگی مخاطب.. ۱۹۶
۱۲-۳- مکان یابی. ۱۹۷
۱۲-۳-۱-بررسی اهداف ،‌راهبردها وسیاستهای مرتبط با الگوی عمومی مراکز فرهنگی در طرح راهبردی وساختاری ۱۹۷
۱۲-۳-۲-بررسی نقشهای درنظرگرفته شده برای پهنه‌های مختلف شهر. ۱۹۷
۱۲-۳-۲-۱- پهنه مرکزی شهر. ۱۹۸
۱۲-۳-۲-۲-پهنه جنوب.. ۱۹۸
۱۲-۳-۳-۳-پهنه شمال غرب.. ۱۹۹
۱۲-۳-۲-۴- پهنه شرق. ۱۹۹
۱۲-۳-۲-۵-انتخاب پهنه ۱۹۹
۱۲-۳-۳-راهبردها و سیاست ها کالبد وفعالیت درون منطقه ۲۰۰
۱۲-۳-۴-راهبردها، وسیاستهای ارتباط کالبد وفعالیتها منطقه ۱ با کلان شهر شیراز ۲۰۰
۱۲-۳-۵- تعیین سایت.. ۲۰۱
۱۲-۳-۶-محله طرح و دسترسی ها ۲۰۱
۱۲-۳-۷-عناصر موجود درمحدوده سایت.. ۲۰۲
۱۲-۳-۸-مساحت زمین. ۲۰۲
۱۲-۳-۹- نقشه موقعیت سایت.. ۲۰۳
۱۲-۳-۱۰-عوامل تاثیر گذار ۲۰۴
۱۲-۳-۱۱- شبکه ارتباطی. ۲۰۵
۱۲-۴ معرفی طرح. ۲۰۶
۱۲-۴-۱ معرفی سازه طرح. ۲۰۶
۱۲-۴-۲ معرفی تاسیسات طرح. ۲۰۶
۱۳-فهرست منابع و ماخذ. ۲۰۹
مطالعات خانه موسیقی ۲۲۰ص
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان