خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات مرکز تعامل شعر و موسیقی سنتی ایرانی ۱۸۰ص

مطالعات مرکز تعامل شعر و موسیقی سنتی ایرانی ۱۸۰ص

مطالعات مرکز تعامل شعر و موسیقی سنتی ایرانی ۱۸۰ص
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

گفتار اول: نگرشی در عرصه موسیقی و شناخت رسالت موسیقی
۱-۱٫ شناخت موسیقی
۱-۱-۱٫ ریشه یابی موسیقی
۱-۱-۲٫ فلسفه موسیقی
۱-۱-۳٫ دورنمای تاریخی موسیقی
۱-۱-۳-۱٫ فرهنگ های کهن و اولیه
۱-۱-۳-۲٫ موسیقی در بین النهرین
۱-۱-۳-۳٫ موسیقی در تمدن مصر
۱-۱-۳-۴٫ موسیقی در تمدن هند و چین
۱-۱-۳-۵٫ فرهنگ روم و یونانیان
۱-۱-۳-۶٫ قرون وسطی
۱-۱-۳-۷٫ رنسانس (کیهان، انسان و موسیقی)
۱-۱-۳-۸٫ دوران باروک (قرن ۱۷ تا نیمه قرن ۱۸)
۱-۱-۳-۹٫ قرن ۱۸ تا اواسط نوزده
۱-۱-۳-۱۰٫ قرن بیستم
۱-۱-۴٫ موسیقی در ایران
۱-۱-۴-۱٫ دوره کهن (موسیقی باستانی ایران)
۱-۱-۴-۲٫ موسیقی در زمان مادها
۱-۱-۴-۳٫ موسیقی ایران در دوران هخامنشیان
۱-۱-۴-۴٫ موسیقی در دوران سلوکیان و اشکانیان
۱-۱-۴-۵٫ موسیقی در دوران ساسانی (۳ تا ۷ بعد از میلاد)
۱-۱-۴-۶٫ دوره قرون وسطی: شروع دوره اسلامی (قرن ۷ تا ۱۰) و حمله ترک و مغول
۱-۱-۴-۷٫ موسیقی ایرانی در دوره صفویه (قرن ۱۶ تا ۱۸)
۱-۱-۴-۸٫ موسیقی ایران در دوران معاصر: دوره جدید (قرن ۱۸تا ۲۰)
گفتار دوم: هنر و موسیقی سنتی
۲-۱٫ سنت
۲-۱-۱٫ تعریف سنت
۲-۱-۲٫ انسان و سنت
۲-۱-۳٫ شارحان سنت
۲-۲٫ هنر سنتی
۲-۲-۱٫ هنر و هنرمند سنتی
۲-۲-۲٫ شکل شناسی مفاهیم در هنر سنتی
۲-۲-۳٫ زبان نمادها
۲-۲-۴٫ درک معنا
۲-۲-۵٫ تاویل
۲-۲-۶٫ نقش عقل
۲-۲-۷٫ شکل
۲-۲-۷-۱٫ ریاضیات ، تناسب و طبیعت
۲-۲-۷-۲٫ اعداد
۲-۲-۷-۳٫ هندسه
۲-۲-۷-۴٫ انسان
۲-۲-۷-۵٫ کیهان
۲-۲-۷-۶٫ تربیع دایره
۲-۲-۷-۷٫ مندل
۲-۳٫ نظری به تئوری های موسیقی سنتی ایران
۲-۳-۱٫ ردیف موسیقی سنتی
۲-۳-۱-۱٫ شکل گیری تاریخی ردیف
۲-۳-۱-۲٫ محورهای اسلامی موسیقی سنتی ردیف
۲-۳-۲٫ دستگاه های موسیقی و اجزاء آن
۲-۳-۲-۱٫ دستگاه شور
۲-۳-۲-۲٫ دستگاه ماهور
۲-۳-۲-۳٫ دستگاه همایون
۲-۳-۲-۴٫ دستگاه سه گاه
۲-۳-۲-۵٫ دستگاه چهارگاه
۲-۳-۲-۶٫ دستگاه نوا
۲-۳-۲-۷٫ دستگاه راست پنج گاه
۲-۳-۳٫ آواز
۲-۳-۴٫ گوشه های موسیقی سنتی
۲-۳-۵٫ سازها و آوا در موسیقی سنتی
۲-۳-۵-۱٫ صدای انسانی
۲-۳-۵-۲٫ سازها
۲-۳-۵-۳٫ فن اجرای سازها
۲-۳-۶٫ انواع قطعاتی ضربی ردیف
۲-۳-۶-۱٫ آزادنوازی
۲-۳-۶-۲٫ چهار مضراب
۲-۳-۶-۳٫ رنگ
۲-۳-۶-۴٫ پیش درآمد
۲-۳-۶-۵٫ تصنیف و ضربی
۲-۳-۶-۶٫ انواع قطعات موزون دیگر
۲-۳-۷٫ آموزش و تعلیم در موسیقی
۲-۳-۷-۱٫ مدارس
۲-۳-۷-۲٫ شیوه تعلیم
۲-۳-۷-۳٫ وجوه جدید در تعلیم
۲-۳-۷-۴٫ مشق موسیقی سنتی
۲-۳-۸٫ اجرا و زیبایی شناسی ردیف
۲-۳-۸-۱٫ آرایه در موسیقی سنتی
۲-۳-۸-۲٫ ساختارها و قالب های سبک سنتی
۲-۳-۸-۳٫ خلق مدام و نوزایی
۲-۳-۸-۴٫ بداهه نوازی
۲-۳-۸-۵٫ همراهی با آواز
۲-۳-۸-۶٫ تکرار درونی
۲-۳-۸-۷٫ نت شاهد
۲-۳-۹٫ آفرینش موسیقی
۲-۳-۹-۱٫ تحول و دگرگونی
۲-۳-۹-۲٫ تغییر
۲-۳-۹-۳٫ خلق در لحظه
گفتار سوم: موسیقی و معماری
۳-۱٫ سیری در فضای معماری و موسیقی
۳-۲٫ «رنگ، حالت و فضا» در موسیقی و معماری
۳-۳٫ پیوندهای مفهومی و شالوده ای معماری و موسیقی
۳-۴٫ نسبت های هارمونیک در معماری و موسیقی
۳-۵٫ مبانی آفرینش کالبدی موسیقی و معماری
گفتار چهارم: نگرشی در عرصه شعر
۴-۱٫ شناخت شعر
۴-۱-۱٫ وزن
۴-۱-۱-۱٫ تعریف وزن
۴-۱-۱-۲٫ منشأ وزن
۴-۲٫ ردیف : ویژگی شعر ایرانی
۴-۲-۱٫ تعریف ردیف
۴-۲-۲٫ سابقه ردیف
گفتار پنجم: پیوند شعر و موسیقی
۵-۱٫ مقایسه شعر و موسیقی
۵-۲٫ در جستجوی عناصر موسیقایی شعر منثور
۵-۳٫ عامل دستیابی در تکامل جهان شناسی شعر حافظ
۵-۴٫ تکامل مبانی موسیقایی شعر حافظ
۵-۴-۱٫ موسیقی طرح های آوایی
۵-۴-۲٫ غزل حافظ
گفتار ششم: طراحی تالارهای موسیقی ایرانی
۶-۱٫ فضاهای اجرای موسیقی در ایران قدیم
۶-۲٫ معیارهای طراحی تالار اجرای موسیقی در ایران
۶-۲-۱٫ فرم جایگیری نوازندگان ایران بر روی سن
۶-۲-۲٫ نورپردازی سن
۶-۲-۳٫ ارتفاع دهنده ها
۶-۲-۴٫ اشکال مختلف سالن های اجرای موسیقی
۶-۲-۵٫ ابعاد سالن برای اجرای موسیقی ایران
۶-۲-۶٫ برش عمودی سالن
گفتار هفتم: بررسی نمونه های موردی
۷-۱٫ پروژه تجربی موسیقی سیاتل (فرانک گهری)
۷-۲٫ سالن نمایش والت دیزنی (لس آنجلس، فرانک گهری)
۷-۳٫ سالن موسیقی مجلسی برلین ، هانس شارون
۷-۴٫ سالن کنسرت تهران ، نادر اردلان
۷-۴٫ معبد لاتور ته، لیون فرانسه (لوکوربوزیه)

گفتار هشتم: آکوستیک و سازه در معماری
۸-۱٫ ضوابط طراحی تالارهای موسیقی
۸-۱-۱٫ دید حضار و شیب کف
۸-۱-۲٫ ردیف صنلی ها و قرار گرفتن آنها
۸-۱-۳٫ راهروهای مسیر رفت و آمد ورودی و تخلیه سالن ها
۸-۱-۴٫ ابعاد صحنه و سالن
۸-۱-۵٫ اتاق صوت و تصویر
۸-۱-۶٫ نورپردازی و روشنایی سالن ها
۸-۱-۶-۱٫ نمایان کردن
۸-۱-۶-۲٫ دکوراسیون
۸-۱-۶-۳٫ حالت
۸-۱-۷٫ یکنواختی
۸-۲٫ ملاحظات آکوستیکی در محیط خارج و فضاهای جنبی
۸-۲-۱٫ حجم
۸-۲-۲٫ فرم
۸-۲-۳٫ فرم سقف ها در تالارها
۸-۲-۴٫ پخشائی ( دیفوزیته ) در تالار
۸-۲-۵٫ جذب صدا ( آبسورپسیون ) و مواد جذب کننده صدا
۸-۲-۶٫ زمان واخنش در تالار
۸-۳٫ مطالعات سازه .۲۸۶
۸-۳-۱٫ شرایط جداره ها و عناصر ساختمانی برای کنترل صداهای هوابرد و پیکری
۸-۳-۲٫ نوفه تهویه و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
۸-۳-۳٫ نوفه ترافیک و منابع خارجی هوا
۸-۴٫ مطالعات سازه
۸-۴-۱٫ اسکلت سازه ای و پوشش سقف
۸-۴-۲٫ بررسی سیستم سازه ای قاب ها
گفتار نهم: برنامه فیزیکی
۹-۱٫ مخاطبین مرکز تعامل شعر و موسیقی
۹-۲٫ عرصه های مختلف مرکز تعامل شعر و موسیقی
۹-۲-۱٫ عرصه اجرای موسیقی
۹-۲-۲٫ عرصه نمایشگاهی
۹-۲-۳٫ عرصه آموزشی
۹-۲-۴٫ عرصه خدماتی – پشتیبانی کلان
۹-۲-۵٫ عرصه فضای باز مجموعه
۹-۳٫ ارتباط عرصه های مختلف مجموعه با یکدیگر
گفتار دهم: بررسی سایت مناسب طراحی
۱۰-۱٫ استان فارس
۱۰-۲٫ معرفی شهر شیراز از لحاظ تاریخی و فرهنگی
۱۰-۳٫ موقعیت جغرافیایی و طبیعی
۱۰-۴٫ منابع آب
۱۰-۵٫ حجم و رشد جمعیت
۱۰-۶٫ ویژگی های آب و هوایی شیراز
۱۰-۶-۱٫ تحلیل شرایط آب و هوایی شیراز
۱۰-۶-۱-۱٫ دمای هوا
۱۰-۶-۱-۲٫ رطوبت نسبی
۱۰-۶-۱-۳٫ بارندگی
۱۰-۶-۱-۴٫ باد
۱۰-۶-۱-۵٫ منطقه آسایش
۱۰-۶-۱-۶٫ تقویم نیاز به سایه و آفتاب
۱۰-۶-۱-۷٫ تأثیر تابش آفتاب بر محیط
۱۰-۶-۱-۸٫ تابش آفتاب و انرژی حاصل از آن در فضای خارجی
۱۰-۷٫ بررسی سایت مورد نظر

فهرست منابع

مقدمه:
هنر موسیقی به عنوان یکی از انتزاعی ترین هنرها همواره وسیله ای غیر کلامی جهت ابراز حالات و احساسات درونی بشر بوده است که با بهره گیری از قوه ابهام هر فرد را به بیان و زبان شخصی خاص خود می رساند و با برانگیختن صور خیالی و فکری ارتباطی صمیمانه برقرار می کند. هنر شعر و شاعری نیز که از دیرباز در سرزمین ما جایگاه ویژه ای به خود گرفته وسیله ایست جهت بیان افکار و احساسات و اعتراضات یک جامعه …
هدف این پایان نامه، در کنار هم قرار دادن این دو هنر متضاد و در عین حال مکمل است تا با ایجاد فضاهایی برای اجرای موسیقی سنتی ایرانی، فضاهایی برای شعرخوانی و شب شعر و همچنین نمایشگاه ها و کلاس هایی جهت معرفی و آموزش سنت و فرهنگ ایرانی است قدمی برای حفظ این دو گوهر باشد.
بستر طراحی شهر شیراز، پایتخت تمدن و فرهنگ ایران است که مهد شاعران نامی همچون حافظ و سعدی است. سایت طراحی در مجاورت مقبره شاه شجاع که یکی از بزرگ ترین محافظان و مشوقان شعر فارسی بود، می باشد که در ورودی شهر قرار گرفته تا معرف فضای عارفانه شهر شیراز باشد.

مطالعات مرکز تعامل شعر و موسیقی سنتی ایرانی ۱۸۰ص
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان