خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات تئاتر شهر ۱۱۰ص

مطالعات تئاتر شهر ۱۱۰ص

مطالعات تئاتر شهر ۱۱۰ص
قیمت : ۱۱٫۰۰۰ تومان

-مقدمه
-طرح مسئله
-ضرورت مسئله
-چکیده پروژه
-روش تحقیق
۱-فصل اول:مطالعات اولیه(شناخت تئاتر و فضای مکانی آن)
۱ بازشناسی نمایش و هنرهای نمایشی
– چیستی هنر نمایش
۲ شناخت هنر نمایش در ایران
– تاریخچه
۳ اولین گروههای تئاتری
– شرکت فرهنگ
– تئاتر ملی
– کمدی ایران
– کانون ایران جوان
-کلوپ موزیکال
-کمدی اخوان
۴ دوره فترت و علت ایجاد آن دوره
۵ پیدایش اداره هنرهای دراماتیک و هنرستان آزاد هنرهای دراماتیک
۶ گونه های مختلف نمایش به لحاظ محتوی
– نمایش های مذهبی
– نمایش های ملی و محلی
۷ از لحاظ نحوه اجراء
-نمایش های سیار
۲-فصل دوم:مطالعات پایه(شناخت مشهد وبررسی تئاتردر آن)
۱ شناخت ریشه واژه تئاتر
۲ خاستگاه هنر تئاتر در تاریخ
– مناسک آیینی
– تقلید
– بازی
– سحر و جادو
۲ بررسی تئاتر در دوره معاصر
– ظهور مکاتب جدید در تئاتر معاصر
– تحولات عناصر کالبدی در دوره معاصر
۳ایران
– هنرهای نمایشی در ایران
– تعزیه و شبیه
۴ نقش فضاهای اجرای نمایش در نظام شهری ایران
۵ نقش و جایگاه اجتماعی تئاتر در ادوار مختلف
۶ نقش و جایگاه اجتماعی تئاتر در ایران
۷ شناخت
– بررسی تاریخی
– عوامل مؤثر در شکل گیری سکونت در حوزه مشهد
– بررسی جمعیتی
– جمعیت کنونی شهر مشهد
– بررسی فضاهای فرهنگی
– شناخت فضاهای فرهنگی موجود
– استنتاج
– وضعیت نمایش در مشهد
– تاریخچه نمایش در مشهد
– سالنهای نمایش در مشهد
۸ ساختار و ویژگیها
– موقعیت جغرافیایی شهر مشهد
– بررسیهای کلی در مقیاس شهر
– بررسیهای تاریخی و روند شکل گیری مشهد
– روند تاریخی رشد شهر
– نقطه آغازین ۲۰۳-۹۹۵ ه.ق
– دوران صفویه ۹۹۵-۱۱۱۰ ه.ق
– دوران قاجاریه
– دوران رضاشاه
– بررسی کالبدی شهر مشهد از نظر نقاط و محورهای شاخص شهر
– محورهای شاخص شهر مشهد
– محورهای شاخص به لحاظ نقش ارتباطی و یا سیمای شهری در مشهد
– نقاط شاخص شهر مشهد
– بررسیهای جمعیتی شهر مشهد
– جمعیت کنونی شهر مشهد
– جمعیت آینده شهر مشهد
– توریسم و زائر در شهر مشهد
– تعداد زائران
– وسیله مسافرت زائران
– ترکیب سنی زائران و مسافران
– اهداف مسافرت به مشهد
۹- مکانیابی
– حوزه بندی اراضی شهر به لحاظ عوامل مؤثر در مکانیابی
– بررسی تاریخی
– سابقه کالبدی
– استمرار زمانی در خاطرات جمعیتی
– بررسی تنوع فضای گمشده
– بررسی کالبدی
۱۰ بررسی جمعیتی
– زوار
– بررسی حوزه نفوذ کارکردی
۳-فصل سوم:مطالعات کالبدی(ضوابط،و مقررات و مکانیابی)
۱هنر های نمایشی سنتی در ایران
– قبل از اسلام
– بعد از اسلام
– عناصر کالبدی فضاهای اجرای نمایش در ایران و جایگاه این فضاها در نظام شهری
۲ تحولات کالبدی معماری تئاتر در دوران مختلف
– کالبد معماری تئاتر
– موقعیت تئاتر در کالبد شهری
۳ تئاتر شهر
-اهداف و تعریف پروژه
۴ انواع سالنهای تئاتر
– انواع سالن تئاتر از نظر گنجایش
– انواع تئاتر از نظر نوع فعالیت
الف-نمایشنامه های معمول
ب-نمایشنامه های مجلل و تاریخی
ث-اپراهای بزرگ
ج- اپراهای کوچک و محلی کمدی موزیکال ونمایشهای عوام با موسیقی
د-نمایشهای توام با رقص و آواز(واریته)و جنگهای نمایشی
و-رقص
ز-کنسرت ها
۵ انواع سالن تئاتر از نظر ارتباط تالار با صحنه
– سالن تئاتر با صحنه قاب عکسی
– سالن تئاتر با صحنه مرکزی
– سالن تئاتر با صحنه رو باز
– انواع دیگر سالن تئاتراز نظر ارتباط تالار با صحنه
۶ مقررات مربوط به طراحی تئاتر ها
– زمان ورد شنوندگان
– پارک اتومبیل،راه های سرپوشیده
– ورودی ها
– رختکن ها
– پلکانها
– محل تمرین
– خطوط دید
– تعیین منحنی دید
– آدیتوریم
– ظرفیت نشیمن و ترازهای کف
– سن های گردان ۱
– سن خانه
– در ها
– محوطه زیر سقف
– پرده ضدآتش
– قرابت جدید یا مدرن
– ترکیب سن “آرنا” و “پیپ-شو”

۴-فصل چهارم:مطالعات تطبیقی(بررسی نمونه های داخلی و خارجی)
۱ بررسی نمونه ای از مجموعه های نمایشی در خارج از ایران
– سالن موسیقی kobe دانشگاه کوب
– تماشاخانه همپستد Hampstead Theater راب بنت Rab bennetts
– مرکز هنرهای نمایشی شوستر Schuster Performing arts center
– سزار پلی cesar pelli
۲ بررسی نمونه هایی از مجموعه های نمایشی در ایران
– بزرگترین تماشاخانه ایران
– ایران امروز
– تئاتر شهر تهران
– تالار وحدت تهران

۵-فصل پنجم:برنامه فیزیکی
مطالعات تئاتر شهر ۱۱۰ص
قیمت : ۱۱٫۰۰۰ تومان