خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات بیمارستان ۲۳۰ص

مطالعات بیمارستان ۲۳۰ص

مطالعات بیمارستان ۲۳۰ص

خرید مطالعات : ۱۶٫۰۰۰ تومان

 

مقدمه :۱
پیش گفتار:۲
بخش اول:۳
شکل های ساختمان :۵
۱-۱ سایت۸
۱-۱-۱-توصیف شهر تهران (اقلیم-تاریخ)۸
سیر تحول کاربری خدمات درمانی۸
سیر تحول استخوانبندی شهر تهران۹
موقعیت استقرار شهر و بستر طبیعی آن :۱۰
ارتفاع و شیب تهران :۱۰
توسعه ی شهر۱۱
۲-۱-۱ زلزله:۱۲
بررسی احتمالی رویداد گسلش زمین لرزه ای :۱۲
حریم گسل زمین لرزه ای :۱۳
گسل شمال تهران :۱۳
۳-۱-۱ اقلیم۱۸
جاگیری ساختمان:۱۹
جاگیری ساختمان و طرح سایت :۲۰
پوشش گیاهی – بادشکن :۲۱
پوشش گیاهی – سایه درختان :۲۳
جاگیری ساختمان و طرح سایت :۲۳
فرم ساختمان :۲۴
فرم باز یا بسته ؟۲۵
راهبردهای طراحی ساختمان های باز :۲۶
توصیه های عمومی :۲۶
ترکیب معماری :۲۸
ارتباط ساختمان با زمین :۳۰
چیدمان عملکردی فضاهای داخلی (مناطق حرارتی) :۳۰
آفتابگیری و کنترل تابش :۳۱
آفتاب و سایه :۳۲
اندود و پوشش :۳۵
شیشه :۳۶
طرح بازشوها :۳۶
جهت گیری جنوبی :۳۷
جهت گیری شمالی :۳۸
جهت گیری شرقی-غربی :۳۹
۱-۲ دسترسی ها۴۱
جانمایی سایت در بافت :۴۲
موقعیت:۴۲
مساحت:۴۳
۲-۱ بافت منطقه۴۴
۳-۱ استفاده از زمین در حال حاضر۴۴
۴-۱ دید و منظر۴۴
بخش دوم: برنامه ریزی فیزیکی۴۵
۱-۲ جاگیری ساختمان در سایت۴۵
برسی سایت:۴۵
جهت تابش خورشید:۴۶
جهت وزش باد:۴۶
دسترسی به سایت:۴۷
ورودی های سایت:۴۷
نمونه های شکل گیری بنای بیمارستان (شمای کلی پلان) .۴۹
معیارهای برنامه ریزی و طراحی بیمارستان :۴۹
بخش سوم:برنامه ریزی فیزیکی۵۴
۱-۳- ورودی و لابی :۶۰
ورودی اصلی:۶۰
۲-۳ داروخانه:۶۱
۳-۳-فضاهای مراقبتی :۶۳
۴-۳-عملکرد و ساختار :۶۳
۵-۳-طرح کلی اتاق ها :۶۳
۶-۳-گروه های پرستاری:۶۴
۷-۳-واحدهای مرطوب (توالت و دستشویی):۶۵
۸-۳-کلینیک های روزانه(جراحی بیماران سرپایی):۶۶
۹-۳-سوانح و اورژانس (A&E):69
۱۰-۳-تعیین حدود:۷۰
۱۱-۳-آزمایشگاه :۷۳
۱۲-۳-رادیولوژی :۷۵
۱۳-۳-پاتولوژی-سردخانه محل جنازه ها :۷۵
۱۴-۳-آشپزخانه:۷۶
۱-۱۴-۳-تدارک غذا:۷۶
۱۵-۳-رختشویی خانه:۷۷
۱۶-۳-بخش جراحی۷۷
۱-۱۶-۳-عملکرد و طرح کلی:۷۷
۲-۱۶-۳-فضاهای اصلی عمل جراحی۷۸
۳-۱۶-۳-امکانات قبل از عمل:۷۹
امکانات پس از عمل۸۰
۱۷-۳-بخش های بستری :۸۳
۱-۱۷-۳-فضاهای مراقبتی:۸۳
۲-۱۷-۳-بخش های مراقبت:۸۳
۳-۱۷-۳-فضای درمان مخصوص پزشکی داخلی۸۵
۴-۱۷-۳-زنان و زایمان۸۵
۵-۱۷-۳-نوزادان و کودکان۸۷
۱۸-۳- راهروها، درها، پله ها، آسانسورها۸۸
۱۹-۳- فضاهای تدارکاتی :۸۹
۲۰-۳- استانداردها۹۲
بخش چهارم:۱۴۳
بیمارستان شهدای گمنام :۱۴۶
برسی نمونه های خارجی:۱۴۷
بخش پنجم: مقدمات طراحی۱۷۶
دیاگرام ها۱۸۲
دیاگرام مسیر های ارتباطی پلان ها:۱۸۵
بخش ششم: مصالح ساختمانی۱۸۸
پلان زیر زمین ۲۰۵
پلان طبقه همکف۲۰۷
پلان طبقه اول۲۰۹
پلان طبقه دوم۲۱۱
پلان طبقه سوم۲۱۳
پلان طبقه چهارم۲۱۵
نمای شرقی بیمارستان۲۱۷
نمای جنوبی بیمارستان۲۱۸
نمای شمالی بیمارستان۲۱۹
نمای غربی بیمارستان۲۲۰
برش ب- ب۲۲۱
برش آ – آ۲۲۲
بخش هشتم: عکس های ماکت۲۲۳
منابع :۲۳۰
مطالعات بیمارستان ۲۳۰ص

خرید مطالعات : ۱۶٫۰۰۰ تومان