خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات بیمارستان ۱۴۰ص

مطالعات بیمارستان ۱۴۰ص

مطالعات بیمارستان ۱۴۰ص
این پروژه فاقد عکس می باشد

قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان

چکیده ۱
مقدمه: ۲
فصل اول: اقلیم و طراحی
-۱-۱ بخش اول : خورشید ۴
-۱-۱-۱ منشأ انرژی خورشیدی ۴
-۲-۱-۱ تشعشعات خورشیدی ۵
-۳-۱-۱ تشعشعات و جو زمین ۷
-۴-۱-۱ شدت تشعشعات بر یک سطح ۸
-۵-۱-۱ بازتاب، انتقال و جذب ۱۱
-۶-۱-۱ نمودارهای خورشیدی ۱۳
-۱-۶-۱-۱-۱ نمودار خورشیدی استوان های ۱۴
-۲-۶-۱-۱-۱ نقاله خورشیدی ۱۶
-۷-۱-۱-۱ جسم انسانی ۱۷
-۱-۷-۱-۱-۱ بدن چگونه خود را خنک م یکند؟ ۱۹
-۲-۷-۱-۱-۱ تامین آسایش گرمایی ۲۰
-۲-۱ بخش دوم : اقلیم ۲۵
-۱-۲-۱ بررسی شرایط اقلیمی مناطق مختلف ایران ۲۵
نواحی مرکزی (دشت های فلات: ۳۱
خصوصیات کلی بافت شهری: ۳۱
کلیات فرم بنا در این مناطق: ۳۲
معماری اقلیمی خان هها: ۳۲
-۲-۲-۱ موقعیت استان زنجان در کشور ۳۳
-۳-۲-۱ موقعیت سایت در شهر ۳۳
فصل دوم:فرایند طراحی
-۱-۲ بخش اول: شناخت مسئله ۳۷
-۱-۱-۲ آشنایی با بیمارستان ۳۷
-۲-۱-۲ موقعیت فعلی بیمارستا نها ۳۷
-۳-۱-۲ نحوه تاسیس و اداره بیمارستا نها ۳۸
-۴-۱-۲ انواع بیمارستان ۴۵
-۵-۱-۲ ظرفیت بیمارستان ها در کشور ۴۶
-۶-۱-۲ معیارهای برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ۴۸
-۲-۲ بخش دوم : چهارچوب مبانی نظری ۵۱
-۱-۲-۲ فضای معماری ۵۱
-۲-۲-۲ سیالیت فضایی ۵۱
-۳-۲-۲ مبانی رنگ ۵۲
۱-۳-۲-۲ چشم انسان چگونه رنگ ها را م یبیند؟ ۵۲
-۲-۳-۲-۲ رنگ های اولیه ۵۳
-۳-۳-۲-۲ کمپوزیسیون (تنظیم رنگ ها و فضا) ۵۴
-۴-۳-۲-۲ تضاد سطوح رن گها در یک فضا ۵۷
-۵-۳-۲-۲ عوامل رنگ و اثرات رنگ ۶۴
-۶-۳-۲-۲ تأثیر رنگ در فضاهای بیمارستان ۶۷
-۴-۲-۲ ادراک حسی و بصری ۷۰
-۱-۴-۲-۱ عوامل روانی و اجتماعی ۷۱
-۲-۴-۲-۲ روان شناسی محیط ۷۴
-۳-۴-۲-۲ بهداشت محیط ۷۵
فصل سوم :بررسی ساختار و ویژگی های طراحی
-۲-۳ بخش سوم: روند طراحی ۷۶
-۱-۳-۲ شروع طراحی ۷۶
-۲-۳-۲ طراحی پلان به حجم ۷۷
-۳-۳-۲ نتیجه گیری مطالعات و طراحی ۷۷
-۱-۳ ایده ها ۷۹
-۱-۱-۳ بررسی اولین طرح ۷۹
-۲-۱-۳ بررسی دومین طرح ۷۹
-۲-۳ بخش دوم : جمع بندی مرحله بررسی اید هها ۷۹
-۳-۳ ساختار طراحی بیمارستان ۸۰
-۱-۳-۳ معرفی سیستم سازه ۸۰
-۲-۳-۳ معرفی سیستم تاسیسات: ۸۶
-۳-۳-۳ سیستم تأمین آب: ۸۷
-۵-۳-۳ گازهای طبی: ۹۳
-۶-۳-۳ سیستم تصفیه هوا ۹۷
-۷-۳-۳ سیستم تهویه مطبوع: ۱۰۰
-۸-۳-۳ سیستم آکوستیک: ۱۰۶
-۹-۳-۳ ایمنی در برابرآتش و دود: ۱۰۷
-۱۰-۳-۳ ایمنی در برابر زلزله: ۱۰۸
-۱۱-۳-۳ ایمنی بیماران در برابر خطرات فیزیکی داخل بخش. ۱۰۸
فصل چهارم:استانداردها و ضوابط طراحی
-۱-۴ کلیات و نظرهای کلی ۱۱۲
-۲-۴ طراحی بنای بیمارستان: ۱۱۵
-۳-۴ شکل بنا: ۱۱۸
-۴-۴ راهروها، درها، پل هها، آسانسورها ۱۱۹
-۵-۴ فضاهای مراقبتی، عملکرد و ساختار، طرح کلی اتا قها و ایستگاه پرستاری: ۱۲۱
-۶-۴ فضای مراقبت و تجهیز اتاق بیماران: ۱۲۲
فصل پنجم نمونه های بیمارستانی
-۱-۵ بیمارستان آموزشی شهید صدوقی یزد: ۱۲۶
-۲-۵ بیمارستان امام خمینی ۱۳۱
-۳-۵ بیمارستان آموزشی ۴۰۰ تختخوابی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۳۲
(Houston,Tenas) Denton A.Cooley -4-5 بیمارستان ۱۳۵
(Su ffoik,Virginia) Louise obici -5-5 بیمارستان ۱۳۶

نتیجه گیری: ۱۳۸
فهرست منابع: ۱۳۹

مطالعات بیمارستان ۱۴۰ص
این پروژه فاقد عکس می باشد

قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان