خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات بیمارستان کودکان ۱۰۰ص

مطالعات بیمارستان کودکان ۱۰۰ص

مطالعات بیمارستان کودکان ۱۰۰ص

خرید مطالعات : ۱۲٫۰۰۰ تومان

چکیده ۱
مقدمه ۲
تبیین سوژه ۳
روش تحقیق ۴

فصل اول: کلیات بیمارستان۱۶-۶
گفتار اول:تاریخچه بیمارستان
گفتار دوم: شناخت بیمارستان، تعریف بیمارستان،انواه بیمارستان، دلایل ضرورت احداث بیمارستان کودکان
گفتار سوم: تیپولوژی بیمارستان

فصل دوم: بیمارستان در ایران۲۱-۱۸
گفتار اول: نگاهی کوتاه به سیاست گذاری ها در احداث بیمارستان: ارکان ارزشیابی، ابعاد استانداردهای در حال تدوین،معرفی دفتر منابع فیزیکی وزارت بهداشت، بحث ضرردهی بیمارستانهای موجود، سرانه تخت بیمارستانها،پروژه های بهداشتی

فصل سوم: بیمارستان کودکان۳۶-۲۳
گفتار اول: نظرات ارائه شده راجع به ویژگی های بیمارستان کودکان
گفتار دوم: نمونه های بیمارستان کودکان

فصل چهارم: کودک، معماری، بیمارستان۴۳-۳۸
کودک و بیمارستان،مقاطع سنی استفاده کنندگان، کودک و دنیای اطرافش در بیمارستان،نیازهای روانی کودک، کودک و معماری، معیارهای کیفی فضا؛

فصل پنجم: معرفی فضاهی بیمارستان۶۱-۴۵
گفتار اول: بررسی عملکرد فضاهای مختلف
گفتار دوم: بررسی چگونگی استقرار فضاها و ارتباط فضاهای مختلف بیمارستان

فصل ششم: مفهوم طرح ریزی۶۷-۶۳

فصل هفتم: بررسی سیستم های تاسیساتی۷۲-۶۹

فصل هشتم:شرح برنامه فیزیکی ۷۵-۷۴
این بخش جدول ندارد و شامل دو صفحه توضیح در رابطه با برنامه فیزیکی طرح می باشد.

فصل نهم: اقلیم و سایت۸۳-۷۷

فصل دهم: معرفی طرح۱۰۳-۸۵

منابع

مطالعات بیمارستان کودکان ۱۰۰ص

خرید مطالعات : ۱۲٫۰۰۰ تومان