خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات برج‌های مسکونی شهرک صدرا۱۳۰ص

مطالعات برج‌های مسکونی شهرک صدرا۱۳۰ص

مطالعات برج‌های مسکونی شهرک صدرا۱۳۰ص
(فاقد عکس ، جدول می باشد)
قیمت : ۷۰۰۰ تومان

۱- فصل اول – مقدمه ۱
۱-۱- اهمیت و ضرورت ۳
۱-۲- اهداف ۴
۱-۳- روش جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آنها ۴
۲- فصل دوم – مبانی نظری معماری ۷
۲-۱- مفهوم سکونت ۸
۲-۲- تعریف مسکن ۹
۲-۳- محیط مسکونی ۱۰
۲-۳-۱- محیط مسکونی از لحاظ کالبدی ۱۰
۲-۴- مسکن مطلوب چیست ؟ ۱۲
۲-۴-۱- عوامل کلی موثر بر مطلوبیت مسکن ۱۴
۲-۴-۲- عوامل موثر در مطلوبیت فضاهای خانه ۱۶
۲-۵- گونه شناسی مسکن ۱۷
۲-۵-۱- خانه‌های تک واحدی مستقل ۱۷
۲-۵-۲- خانه‌های حیاط مرکزی ۱۸
۲-۵-۳- خانه‌های شهری ۱۸
۲-۵-۴- مجموعه‌ مسکونی اشتراکی ۱۹
۲-۵-۵- آپارتمان‌های بلند ۲۰
۲-۵-۶- برج‌های مسکونی ۲۶
۲-۵-۷- مجتمع‌های مسکونی با ارتفاع متوسط ۲۷
۲-۵-۸- ساختمان‌های چند عملکردی ۳۰
۲-۶- عملکردها و تجهیزات مسکن ۳۲
۲-۶-۱- عرصه مشترک ۳۲
۲-۶-۲- عرصه والدین ۳۲
۲-۶-۳- عرصه فرزندان ۳۲
۲-۶-۴- عرصه خویشاوند ۳۳
۲-۶-۵- عرصه مهمان ۳۳
۲-۶-۶- فضاهای خدماتی ۳۳
۲-۶-۷- فضای ورودی و خروجی ۳۳
۲-۷- تراکم و نظام سکونت ۳۴
۲-۷-۱- تراکم مسکونی ۳۴
۲-۷-۲- تراکم خانوار در واحد مسکونی ۳۵
۲-۸- نمونه‌هایی از مجتمع‌های مسکونی ۳۹
۲-۸-۱- مجموعه مسکونی آتی‌ساز ۳۹
۲-۸-۲- آپارتمان‌های مسکونی مارسی ۴۳
۲-۸-۳- آپارتمان‌های لیک شور درایو ۴۶
۲-۸-۴- مجموعه مسکونی تیگل هاربر ۴۸
۲-۸-۵- هابیتات ۶۷ ۴۹
۲-۸-۶- مجموعه مسکونی مهرینگن ۵۱
۲-۸-۷- ساختمان‌های مسکونی ایدونا ۵۳
۲-۹- نتیجه‌گیری ۵۵
۳- فصل سوم – مطالعات تاریخی اجتماعی فرهنگی ۵۶
۳-۱- سابقه و سن سکونت ۵۷
۳-۲- خانه‌های سنتی در ایران ۶۴
۳-۲-۱- گونه‌شناسی معماری سنتی در ایران ۶۷
۳-۲-۲- ویژگی‌های سازمان فضایی خانه‌های تاریخی ۶۸
۳-۲-۳- مفاهیم نشانه‌ها و حس‌های تجربه شده در خانه‌های سنتی ۶۸
۳-۳- سابقه تاریخی پیدایش شهر تهران ۶۹
۳-۴- خانه‌های مسکونی در تهران ۶۹
۳-۴-۱- تکوین روش‌های خانه‌سازی نوین ۷۴
۳-۵- اولین آپارتمان‌های شهر تهران ۷۵
۳-۵-۱- ورود ساختمان‌های بلند به تهران ۷۵
۳-۶- ابعاد اجتماعی مسکن ۷۸
۳-۶-۱- روند تحولات جمعیتی چند دهه اخیر در کشور ۷۹
۲-۷- ابعاد فرهنگی مسکن ۸۴
۲-۸- نتیجه‌گیری ۸۸
۴- فصل چهارم – مطالعات سیاسی اقتصادی ۸۹
۴-۱- سیاست توسعه مسکن ۹۰
۴-۱-۱- چکیده‌أی از سیاست‌های توسعه برنامه پنج‌ساله دوم ۹۳
۴-۱-۲- برنامه سوم توسعه مسکن ۹۹
۴-۲- ابعاد اقتصادی مسکن ۱۰۱
۴-۲-۱- سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار ۱۰۳
۴-۲-۲- ارزیابی وضعیت موجود مسکن بر اساس نتایج آمارگیری از هزینه خانوار ۱۰۴
۴-۲-۳- تاثیر مهاجرت بر اقتصاد مسکن ۱۰۵
۴-۲-۴- بررسی نظام تامین مالی مسکن در کشور ۱۰۹
۴-۳- نتیجه‌گیری ۱۱۰
۵- فصل پنجم – مطالعات اقلیمی، طبیعی، جغرافیایی ۱۱۱
۵-۱- خصوصیات جغرافیایی و موقعیت شهر تهران ۱۱۲
۵-۲- خصوصیات جغرافیایی و طبیعی منطقه ۲۲ شهرداری تهران ۱۱۳
۵-۳- وضعیت موجود محیط طبیعی منطقه ۲۲ شهرداری تهران ۱۱۷
۵-۴- ویژگی‌های اقلیمی منطقه ۲۲ ۱۱۹
۵-۴-۱- دما ۱۱۹
۵-۴-۲- میزان بارش ۱۲۰
۵-۴-۳- رطوبت نسبی ۱۲۰
۵-۴-۴- باد ۱۲۱
۵-۴-۵- روزهای یخبندان ۱۲۳
۵-۴-۶- ساعت آفتابی ۱۲۳
۵-۴-۷- روزهای برفی ۱۲۴

۵-۵- اهداف زیست‌محیطی در طرح‌ریزی منطقه ۲۲ ۱۲۵
۵-۶- جهت استقرار خانه‌ها ۱۲۶
۵-۷- فاصله ساختمان‌ها ۱۲۶
۵-۸- تجمیع ساختمان‌ها ۱۲۷
۵-۹- شکل ساختمان ۱۲۷
۵-۱۰- طراحی فضاهای داخلی ۱۲۸
۵-۱۱- اهداف عمده طراحی اقلیمی ۱۲۹
۵-۱۲- نتیجه‌گیری ۱۳۰
مطالعات برج‌های مسکونی شهرک صدرا۱۳۰ص
(فاقد عکس ، جدول می باشد)
قیمت : ۷۰۰۰ تومان