خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات باغ کتاب ۱۶۰ص

مطالعات باغ کتاب ۱۶۰ص

مطالعات باغ کتاب ۱۶۰ص
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان

چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول ۳
بخش اول: طرح تحقیق ۳
بخش اول ۴
۱-۱-۱ بیان مسئله ۴
۱-۱-۲ هدف تحقیق ۴
۱-۱-۳ روش تحقیق ۴
۱-۱-۴ محل سایت و اهمیت آن ۵
بخش دوم : ۶
کلیات موضوع
۱-۲-۱ تعریف موضوع ۶
۱-۲-۱ تعریف موضوع ۷
۱-۲-۲ اهداف ارتباط ۷
۱-۲-۳ اهداف و وظایف کتابخانه ۸
۱-۲-۴ شناخت جایگاه کتابخانه ۹
فصل دوم ۱۰
بخش اول: باغ ایرانی ۱۰
فصل دوم: ۱۱
بخش اول:باغ ایرانی ۱۱
۲-۱-۱- جلوه باغ در فرهنگ ایران ۱۱
۲-۱-۲ واژه باغ در گذر زمان ۱۳
۲-۱-۳ باغ در گذر دوره های معماری ایرانی ۱۴
۲-۱-۴ بررسی تفاوت‌های مکاتب مختلف باغ‌سازی ۲۱
باغ و مسکن ۲۳
درون و برون ۲۴
نحوه نگرش به باغ در مکتب ایرانی ۲۴
اصول زیبایی‌شناسی ۲۶
نقش عناصر در بیان اصول زیبائی شناسی: ۲۶
۲-۱-۵ انواع باغ ایرانی و عناصر آن ۲۸
۲-۱-۶ اصول طراحی باغ ایرانی ۳۵
۲-۱-۷ نظام هندسی حاکم بر باغ‌سازی پلکانی ایرانی ۳۸
۲-۱-۸ باغ تمثیلی از بهشت برین ۳۹
فردوس و روضات الجنات ۴۱
اهمیت درخت و گیاهان نزد ایرانیان ۴۳
۲-۱-۱۰ تقدیس آب در باغ ایرانی ۴۷
۲-۱-۱۱ بررسی اجمالی نقش آب در معماری ایرانی ۴۸
۲-۱-۱۲ عناصر محرمیت در باغ ایرانی ۵۷
۲-۱-۱۳ نمادشناسی سبز در باغ ایرانی ۵۸
۲-۲-۱ ریشه واژه فرهنگ در زبان فارسی ۶۲
۲-۲-۲ پیشینه‌ی واژه فرهنگ در زبان فارسی ۶۳
۲-۲-۳ تمدن و فرهنگ ۶۴
۲-۲-۴ رابطه فرهنگ و معماری ۶۷
۲-۲-۶ مبانی فرهنگ ایران و تأثیر آن بر معماری ۷۵
۲-۲-۷ عوامل بنیادی معماری در ایران ۷۸
۲-۲-۸ معماری معاصر، فرهنگ و هویت ۸۱
۲-۲-۹ بازتاب هویت فرهنگی در معماری ۸۴
فصل سوم ۸۷
کتابخانه ۸۷
۱-۳ معرفی فضاهای کتابخانه و عملکرد آنها ۸۸
۱-۱-۳ فضای اداری ۸۸
۱-۲-۳ فضاهای فنی و کارگاهی ۸۸
۱-۳-۳کارگاه تعمیر و صحافی ۸۸
۱-۴-۳کارگاه مرمت ۸۹
۱-۵-۳ بخش انتخاب و سفارش ۸۹
۱-۶-۳ بخش فهرست نویسی و رده بندی ۸۹
۱-۷-۳ بخش آماده سازی فیزیکی ۹۰
۱-۸-۳ فضاهای عمومی کتابخانه ۹۰
۱-۹-۳ محل نگهداری کتاب (مخزن کتاب) ۹۰
۱-۱-۹-۴- مخزن بسته ۹۰
۱-۲-۹-۴- مخزن باز ۹۰
۱-۱۰-۴- فضای مطالعه ۹۱
۱-۱۱-۴- فضای امانت ۹۱
۱-۱۲-۴- بخش مرجع ۹۱
۱-۱۳-۴- بخش نشریات ادواری و روزنامه ها ۹۲
۱-۱۴-۴- بخش تکثیر ۹۲
۱-۱۵-۴- بخش استراحت ۹۳
۱-۱۶-۴- فضای فهرست (برگه دان) ۹۴
۱-۱۷-۴- سالن اجتماعات ۹۴
۱-۱۸-۴- فضای نمایشگاه ۹۴
۱-۱۹-۴- بخش سمعی و بصری ۹۴
۱-۲۰-۴- فضاهای پشتیبانی ۹۵
۱-۲۱-۴- فضاهای گردش ۹۵
فصل چهارم ۹۶
مطالعات فیزیکی و استانداردها ۹۶
۱-۴ استانداردها و دستور العمل های کتابخانه ۹۷
۲-۴ استانداردهای مکانیابی کتابخانه ۹۷
۳-۴ استاندارد مخزن ۹۷
۴-۴- استانداردهای فضاهای مطالعه ۹۸
۵-۴ استانداردهای برگه دانها ۱۰۰
۶-۴ استاندارد معلولین ۱۰۱
۱-۳-۶- استانداردهای ورودی: ۱۰۱
۳-۶-۲- ضوابط سطح شیبدار ۱۰۲
۳-۷- ضوابط آسانسورها: ۱۰۳
۳-۸- ضوابط فضاهای بهداشتی : ۱۰۳
۳-۹- ضوابط کتابخانه : ۱۰۳
۳-۱۰- استانداردهای کتابخانه کودکان ۱۰۴
۳-۱۱- استانداردهای فضای دفاتر کار ۱۰۶
۳-۱۲- استانداردهای خدمات کارکنان ۱۰۶
۳-۱۴- استانداردهای کافی شاپ ۱۰۸
فصل پنجم ۱۰۹
بررسی ادبیات ایران و جهان ۱۰۹
بررسی نمونه ها ۱۱۰
نحوه تحلیل نمونه ها ۱۱۰
Seinagoki کتابخانه ۱۱۱
کتابخانه اسکندریه ۱۱۴
کتابخانه ملی ایران-کتابخانه کودک ۱۲۲
کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت ۱۲۶
فصل ششم ۱۳۰
مطالعات بستر طرح ۱۳۰
بخش اول ۱۳۱
۶- ۱شناخت کلی استان اصفهان ۱۳۱
۶-۱-۱تاریخچه پولاد شهر اصفهان ۱۳۴
۶- ۱-۲ موقعیت طبیعی و جغرافیایی پولاد شهر اصفهان ۱۳۶
۶-۱-۳برنامه ریزی کاربری زمین و الگوهای کالبدی توسعه پولادشهر اصفهان ۱۳۶
۶-۱-۴عوامل موثر بر شکل گیری و تعیین الگوی کالبدی مناسب شهر جدید پولادشهر ۱۳۹
۴-۱-۵جایگاه پولادشهر در طرحهای فرادست ۱۴۰
۶-۱-۶ اهداف، راهبردها وسیاستهای طرح جامع شهر جدید پولادشهر ۱۴۱
بخش دوم ۱۴۲
۴-۲ تحلیل سایت ۱۴۲
بررسی عوامل محیطی در سایت ۱۴۵
منابع و ماخذ ۱۵۳

چکیده
مطالعات، پژوهشها، اظهار نظرات مسئولان و دست اندرکاران امر نشر و توزیع کتاب همه و همه بر این واقعیت تأسف بار دلالت دارند که در کشور ما به رغم تحولات چشمگیر در همه، عرصه های اجتماعی و اقتصادی هنوز فرهنگ کتابخوانی در ابتدای راه است بر اساس گفتارها و اظهار نظرها، مقوله فرهنگ کتاب خوانی و مسائل آن را در عرصه های مختلفی چون چاپ و نشر کتاب، گرانی قیمت مسائل محتوای گوناگونی سلایق جامعه و کاستیها نظام آموزشی مدارس بررسی شده اند اما آنچه در ایرانیان کمتر مورد توجه قرار گرفته کتابخانه ها هستند . کتابخانه به مثابه اساسی ترین عامل ترویج فرهنگ کتابخوانی در امر کتاب در محاق فراموشی قرار گرفته است . ترویج فرهنگ کتابخوانی در امر کتاب در محاق فراموشی قرار گرفته است.
هر سال هزاران کتاب ارزشمند با موضوعهای مختلف به چاپ می رسد اما تصویر اینکه همه علاقه مندان کتاب بتوانند همه این عناوین مفید را تهیه و در مجموعه های شخصی خود نگهداری کنند، تصوری اغراق آمیز خواهد بود. بنابراین وجود کتابخانه های غنی و کارآمد در عرصه ارائه خدمات فنی برای دست یابی راحت جامعه به محصولات فرهنگی تولید شده در داخل و محصولات برون مرزی امری ضروری است .کتابخانه در معنای سنتی خود عبارت است از مجموعه کتاب که به من منظور خواندن یا پژوهش گردآورده شده باشند یا به محلی اطلاق می شود که این مجموعه در آن نگهداری می شود. کتابخانه ها که از آغاز پیدایش خود محلی برای نگهداری پیشینه اقتصادی حقوقی تاریخی و مذهبی تمدنها بوده اند.
با آنکه کتابخانه ها در طول تاریخ دچار دگرگونی های اساسی شده اند ولی هنوز نقش فرهنگی خود را از دست نداده اند. آنها همچنان مسئول تهیه ی کتابها نشریات و رسانه های دیگر هستند و با ارائه این منابع به مراجعان خود نیازهای تحصیلی تفننی و اطلاعاتی آنها را برآورده می سازد.

مطالعات باغ کتاب ۱۶۰ص
قیمت : ۱۶٫۰۰۰ تومان