خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات ایستگاه قطار ۱۱۵ص

مطالعات ایستگاه قطار ۱۱۵ص

مطالعات ایستگاه قطار ۱۱۵ص
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان

تعریف مسئله. ۲
سابقه تحقیق.. ۲
اهداف… ۳
کاربردها ۳
روش شناسی تحقیق.. ۳
مقدمه. ۵
۲-۱- حمل و نقل.. ۶
۲-۱-۱- تعریف حمل و نقل.. ۶
۲-۱-۲- انواع حمل و نقل.. ۶
۲-۳- ایستگاه های راه آهن.. ۳۰
۲-۳-۱- تعریف ایستگاه و فعالیت‌های آن.. ۳۲
۲-۳-۲- اهداف مورد نظر از ایجاد ایستگاه ۳۴
۲-۳-۳- علل احداث ایستگاه ۳۴
۲-۳-۴- اثرات و نتایج احداث ایستگاه در یک منطقه. ۳۸
۲-۳-۵- طبقه بندی ایستگاههای راه آهن.. ۳۸
۲-۳-۶- طبقه یندی ایستگاههای راه آهن در ایران.. ۳۹
۲-۳-۶-۲- ایستگاه درجه ۲٫ ۴۰
۲-۳-۶-۳-ایستگاه درجه ۳٫ ۴۱
۲-۳-۶-۴- ایستگاه بسته. ۴۱
۲-۳-۶-۵- ایستگاه اضطراری.. ۴۲
۲-۳-۶-۶-نیم ایستگاه و توقفگاه ۴۲
۲-۳-۶-۷-ایستگاه گار ۴۳
۲-۳-۷- علل انحراف ایستگاه ها از مسیر مستقیم.. ۴۳
۲-۳-۸- ایستگاه های خاص…. ۴۳
۲-۳-۸-۱- ایستگاه های مرزی.. ۴۳
۲-۳-۸-۲- ایستگاه های بندر ۴۴
۲-۳-۸-۳- ایستگاه های چند طبقه. ۴۴
۳-۱- ایستگاه مشهد،فرناند پویون.. ۴۶
۳-۲- ایستگاه تبریز. ۴۹
۳-۳- ایستگاه تی جی وی.. ۵۲
۳-۴- ایستگاه اینسبروک ـ اتریش…. ۶۳
۴-۱- طراحی سایت ایستگاه ۷۱
۴-۲- شرایط هندسی محل قرار گیری ایستگاه ۷۱
۴-۳- شیب ها ۷۱
۴-۴- راه های دسترسی به ایستگاه ۷۲
۴-۵- شرایط هندسی محوطه ایستگاه ۷۲
۴-۶- انتخاب محوطه برای ساخت راه آهن.. ۷۳
۴-۶-۱- تملک زمین.. ۷۳
۴-۶-۲- حدود و حریم ایستگاه ۷۴
۴-۶-۴- حریم ایستگاه ها ۷۴
۴-۷- ساختمان ایستگاه ۷۵
۴-۷-۱- خدمات مسافری.. ۷۵
۴-۷-۲- سالن‌های انتظار ۷۵
۴-۷-۳- فروش بلیط… ۷۷
۴-۷-۴- ورودی‌ها و خروجی‌ها ۷۸
۴-۷-۵- راه‌های دسترسی و مبادله. ۸۰
۴-۷-۶- حرکت در جهت قائم (پله، پله برقی، رمپ، آسانسور) ۸۱
۴-۷-۷- اطلاع‌رسانی.. ۸۳
۴-۷-۸- کنترل بلیط… ۸۵
۴-۷-۹- سالن‌ها و مکان‌های استراحت… ۸۶
۴-۷-۱۰- خدمات توشه و حمل بار مسافران.. ۸۷
۴-۷-۱۱- خدمات جانبی ایستگاه ۸۷
۴-۷-۱۲- ضوابط و معیارهای طراحی ایستگاه برای معلولین و سالخوردگان و نیازسنجی آنها ۹۲
۴-۸- محوطه سکو ها ۱۰۰
۴-۹- نیازمندی های ایستگاه راه آهن.. ۱۰۳
۴-۱۱- انبارها ۱۰۹
۴-۱۲- قپان ها در راه آهن.. ۱۱۱
۴-۱۳- تپه های مانوری.. ۱۱۱
۴- ۱۴- فضا های خدمات فنی ایستگاه های راه آهن.. ۱۱۱
۴-۱۵- الزامات نگهداری آلات ناقله. ۱۱۱
۴-۱۶- جانمایی دپو. ۱۱۲
۴-۱۷- تاسیسات خدمات فنی واگن ها ۱۱۲
۴-۱۷-۱- واگنخانه ها ۱۱۲
۴-۱۷-۲- کارگاهای تعمیر چرخ.. ۱۱۳
۴-۱۸- تاسیسات خدمات فنی لو کوموتیوها ۱۱۳
۴-۱۹- منابع آب و محل های آبگیری.. ۱۱۳
منابع: ۱۱۵
مطالعات ایستگاه قطار ۱۱۵ص
قیمت : ۱۲۰۰۰ تومان