خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مطالعات ایستگاه راه آهن ۱۱۵ص

مطالعات ایستگاه راه آهن ۱۱۵ص

مطالعات ایستگاه راه آهن ۱۱۵ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

تعریف مسئله.
سابقه تحقیق..
اهداف…
کاربردها
روش شناسی تحقیق..
مقدمه.
۲-۱- حمل و نقل..
۲-۱-۱- تعریف حمل و نقل..
۲-۱-۲- انواع حمل و نقل..
۲-۳- ایستگاه های راه آهن..
۲-۳-۱- تعریف ایستگاه و فعالیت‌های آن..
۲-۳-۲- اهداف مورد نظر از ایجاد ایستگاه
۲-۳-۳- علل احداث ایستگاه
۲-۳-۴- اثرات و نتایج احداث ایستگاه در یک منطقه.
۲-۳-۵- طبقه بندی ایستگاههای راه آهن..
۲-۳-۶- طبقه یندی ایستگاههای راه آهن در ایران..
۲-۳-۶-۲- ایستگاه درجه ۲٫
۲-۳-۶-۳-ایستگاه درجه ۳٫
۲-۳-۶-۴- ایستگاه بسته.
۲-۳-۶-۵- ایستگاه اضطراری..
۲-۳-۶-۶-نیم ایستگاه و توقفگاه
۲-۳-۶-۷-ایستگاه گار
۲-۳-۷- علل انحراف ایستگاه ها از مسیر مستقیم..
۲-۳-۸- ایستگاه های خاص….
۲-۳-۸-۱- ایستگاه های مرزی..
۲-۳-۸-۲- ایستگاه های بندر
۲-۳-۸-۳- ایستگاه های چند طبقه.
۳-۱- ایستگاه مشهد،فرناند پویون..
۳-۲- ایستگاه تبریز.
۳-۳- ایستگاه تی جی وی..
۳-۴- ایستگاه اینسبروک ـ اتریش….
۴-۱- طراحی سایت ایستگاه
۴-۲- شرایط هندسی محل قرار گیری ایستگاه
۴-۳- شیب ها
۴-۴- راه های دسترسی به ایستگاه
۴-۵- شرایط هندسی محوطه ایستگاه
۴-۶- انتخاب محوطه برای ساخت راه آهن..
۴-۶-۱- تملک زمین..
۴-۶-۲- حدود و حریم ایستگاه
۴-۶-۴- حریم ایستگاه ها
۴-۷- ساختمان ایستگاه
۴-۷-۱- خدمات مسافری..
۴-۷-۲- سالن‌های انتظار
۴-۷-۳- فروش بلیط…
۴-۷-۴- ورودی‌ها و خروجی‌ها
۴-۷-۵- راه‌های دسترسی و مبادله.
۴-۷-۶- حرکت در جهت قائم (پله، پله برقی، رمپ، آسانسور)
۴-۷-۷- اطلاع‌رسانی..
۴-۷-۸- کنترل بلیط…
۴-۷-۹- سالن‌ها و مکان‌های استراحت…
۴-۷-۱۰- خدمات توشه و حمل بار مسافران..
۴-۷-۱۱- خدمات جانبی ایستگاه
۴-۷-۱۲- ضوابط و معیارهای طراحی ایستگاه برای معلولین و سالخوردگان و نیازسنجی آنها
۴-۸- محوطه سکو ها
۴-۹- نیازمندی های ایستگاه راه آهن..
۴-۱۱- انبارها
۴-۱۲- قپان ها در راه آهن..
۴-۱۳- تپه های مانوری..
۴- ۱۴- فضا های خدمات فنی ایستگاه های راه آهن..
۴-۱۵- الزامات نگهداری آلات ناقله.
۴-۱۶- جانمایی دپو.
۴-۱۷- تاسیسات خدمات فنی واگن ها
۴-۱۷-۱- واگنخانه ها
۴-۱۷-۲- کارگاهای تعمیر چرخ..
۴-۱۸- تاسیسات خدمات فنی لو کوموتیوها
۴-۱۹- منابع آب و محل های آبگیری..
منابع:
مطالعات ایستگاه راه آهن ۱۱۵ص
قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان