خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / مبانی طراحی معماری( ساختمان نمایشگاه ها) ۱۵۲ص

مبانی طراحی معماری( ساختمان نمایشگاه ها) ۱۵۲ص

مبانی طراحی معماری( ساختمان نمایشگاه ها) ۱۵۲ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

جمع آوری معیارها و ضوابط
خارجی
نظامنامه UFI ـ مصوب ۱۰۰۱
قوانین داخلی UFI ـ مصوب ۲۰۰۱
راهنمای مدیریت نمایشگاهها ـ مرجع AEO
معیارهای بازدیدکنندگان نمایشگاه ـ ۲۰۰۲
محاسبه بازدیدکنندگان بالقوه از غرفه
مقررات و قوانین نمایشگاهی هند

مبانی طراحی ساختمان های نمایشگاهی
۲-۱- واژه شناسی نمایشگاه
۲-۲- برداشت محتوایی از نمایشگاه
۲-۳- انواع موضوع برگزاری نمایشگاه
۲-۴- انواع مقیاس برپایی نمایشگاه
۲-۵- فضاهای متشکله نمایشگاه
C.S ـ بخش فضاهای سرپوشیده (ساختمان)
M ـ گروه فضاهای اصلی
R ـ گروه فضاهای وابسته اصلی
C ـ گروه فضاهای رفاهی
U ـ گروه فضاهای پشتیبانی
U.S ـ بخش فضاهای رو باز (محوطه)
G ـ گروه فضاهای سبز
P ـ گروه فضاهای تردد
S ـ گروه فضاهای مکث
۲ـ۶ـ استفاده‌کنندگان نمایشگاه
P ـ جمعیت کارکنان (مقیم)
V ـ جمعیت مراجعین (موقت)
C ـ ظرفیت کلی (لحظه‌ای)
۲ـ۷ـ سطوح کلی ساختمانهای نمایشگاهی
SN ـ سطوح خالص (مفید)
Scir ـ سطوح گردش
SG ـ سطوح ناخالص
۲ـ۸ـ سطوح سرانه ساختمانهای نمایشگاهی
PH.B ـ سرانه مبنا
PH.N ـ سرانه خالص
PH.G ـ سرانه ناخالص
۲ـ۹ـ وسایل سالنهای نمایشگاهی
Fur ـ اثاینه
Mob ـ تجهیزات
Equ ـ لوازم
۲ـ۱۰ـ شاخص‌های کنترل سطوح نمایشگاهی
Eeff ـ ارزیابی کارآیی ساختمان
Erev ـ ارزیابی بهره برداری مفید
Edis ـ ارزیابی توزیع سطوح خالص
مبانی طراحی معماری( ساختمان نمایشگاه ها) ۱۵۲ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان