خانه / پروژه های پایگاه داده / طراحی پایگاه داده رستوران به همراه نمودار ER (نمودار ERD)

طراحی پایگاه داده رستوران به همراه نمودار ER (نمودار ERD)

طراحی پایگاه داده رستوران به همراه نمودار ER (نمودار ERD)
۳۰ صفحه

قیمت : ۱۸/۰۰۰ تومان
فرمت : دیتابیس SQL و فایل WORD
به همراه فایل Word و پایگاه داده SQL Server

فهرست مطالب
عنوان……… . . .  . . . . . . .. .. . شماره صفحه
جداول سیستم رستوران   ۳
جدول tblCustomer (مشتریان)      ۳
جدول tblFactorDetails (اطلاعات فاکتور)     ۵
جدول tblFactorID (کد فاکتور)       ۸
جدول tblFoodCategury (گروه غذا)            ۱۰
جدول tblFoodsDescription (شرح غذا ها) ۱۲
جدول tblFoodUnits (واحد غذا)     ۱۴
جدول tblMojodi (موجودی)          ۱۵
جدول tblUsers (کاربران)   ۱۷
جدول tblUserTypes (نوع کاربر)     ۱۹
نمودار ER منطقی رستوران (نمودار ERD)   ۲۱
نمودار SQL فیزیکی رستوران        ۲۳
QUERY  نمایش میزان فروش هر غذا از نظرتعداد (MIZANFOROSHHARGHAZA)            ۲۴
QUERY  نمایش میزان فروش هرگروه غذا از نظرتعداد (MIZANFOROSHGOROHGHAZA) 25
QUERY  نمایش مشتریانی که غذا خریده اند ولی نوشیدنی نخریده اند(MOSHTARIANBEDONNOSHIDANI)       ۲۷
QUERY  نمایش مشتریانی که غذا خریده اند ولی دسرنخریده اند (MOSHTARIANBEDONDESER)            ۲۸

فهرست جدول ها
عنوان……… . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . شماره صفحه

جدول ۱- جدول مشتریان    ۴
جدول ۲-  جدول دیتا دیکشنری مشتریان       ۴
جدول ۳- جدول رکورد های مشتریان ۵
جدول ۴- جدول اطلاعات فاکتور        ۶
جدول ۵- جدول دیتادیکشنری اطلاعات فاکتور ۶
جدول ۶- جدول رکوردهای اطلاعات فاکتور      ۸
جدول ۷- جدول کد فاکتور    ۹
جدول ۸- جدول دیتادیکشنری کد فاکتور         ۹
جدول ۹- جدول رکورد های کد فاکتور ۱۰
جدول ۱۰-جدول گروه غذا    ۱۱
جدول ۱۱- جدول دیتادیکشنری گروه غذا        ۱۱
جدول ۱۲- جدول رکوردهای گروه غذا ۱۲
جدول ۱۳- جدول شرح غذا ها          ۱۳
جدول ۱۴- جدول دیتادیکشنری شرح غذا ها   ۱۳
جدول ۱۵- جدول رکوردهای شرح غذا ها        ۱۴
جدول ۱۶- جدول واحد غذا  ۱۵
جدول ۱۷- جدول دیتا دیکشنری واحد غذا       ۱۵
جدول ۱۸- جدول رکوردهای واحد غذا            ۱۶
جدول ۱۹- جدول موجودی   ۱۶
جدول ۲۰- جدول دیتادیکشنری موجودی        ۱۶
جدول ۲۱- جدول رکورهای موجودی  ۱۷
جدول ۲۲- جدول کاربران     ۱۸
جدول ۲۳- جدول دیتادیکشنری کاربران          ۱۹
جدول ۲۴- جدول رکوردهای کاربران   ۱۹
جدول ۲۵- جدول نوع کاربر  ۲۰
جدول ۲۶- جدول دیتا دیکشنری نوع کاربر       ۲۰
جدول ۲۷- جول رکوردهای نوع کاربر  ۲۱
جدول ۲۸- جدول نمایش میزان فروش هر غذا از نظرتعداد           ۲۵
جدول ۲۹ – جدول نمایش میزان فروش هرگروه غذا از نظرتعداد    ۲۷
جدول ۳۰- جدول نمایش مشتریانی که غذا خریده اند ولی نوشیدنی نخریده اند    ۲۸
جدول ۳۱- جدول نمایش مشتریانی که غذا خریده اند ولی دسرنخریده اند            ۳۰

فهرست شکل ها
عنوان ………………………………………………………………شماره صفحه
شکل ۱- شکل نمایش میزان فروش هر غذا از نظرتعداد            ۲۹
شکل ۲- شکل نمایش میزان فروش هرگروه غذا از نظرتعداد       ۳۰
شکل ۳- شکل نمایش مشتریانی که غذا خریده اند ولی نوشیدنی نخریده اند      ۳۲
شکل ۴شکل نمایش مشتریانی که غذا خریده اند ولی دسرنخریده اند    ۳۳

فهرست نمودارها
عنوان ………………………………………..شماره صفحه
نمودار ۱- نمودار ER منطقی رستوران          ۲۵
نمودار ۲- نمودار SQL فیزیکی رستوران       ۲۶

جداول سیستم رستوران
جدول tblCustomer (مشتریان)
– در این جدول اطلاعات مربوط به مشتریان نگهداری می شود.

نام فیلد

Caption

نوع فیلد

مقادیر مجاز

CustomerID

کد مشتری

decimal(18, 0)

اعداد ۰ تا ۹

CustomerName

نام مشتری

nvarchar(50)

اعداد ۰ تا ۹ و حروف a تا z و A تا Z و علائم / و . * و …

CustomerFamily

نام خانوادگی مشتری

nvarchar(50)

اعداد ۰ تا ۹ و حروف a تا z و A تا Z و علائم / و . * و …

DateOzviatSH

تاریخ عضویت

nvarchar(10)

اعداد ۰ تا ۹ و حروف a تا z و A تا Z و علائم / و . * و …