خانه / پروژه های پایگاه داده / طراحی پایگاه داده انتخاب واحد دانشگاه به همراه نمودار ER (نمودار ERD)

طراحی پایگاه داده انتخاب واحد دانشگاه به همراه نمودار ER (نمودار ERD)

طراحی پایگاه داده انتخاب واحد دانشگاه به همراه نمودار ER (نمودار ERD)
۱۴ صفحه

 
قیمت : ۱۸/۰۰۰ تومان
فرمت : دیتابیس SQL و فایل WORD
به همراه فایل Word و پایگاه داده SQL Server

جداول سیستم دانشگاه    ۲
جدول دانشجویان ۲
جدول استادان     ۳
جدول درسها       ۴
جدول انتخاب واحد            ۵
جدول رشته های تحصیلی ۶
نمودار ER دانشگاه          ۷
نمودار SQL دانشگاه        ۸
QUERY نمایش لیست دانشجویانی که با استاد با کد ۱ درس دارند(OSTAD1BADANESHJOOIAN)           ۹
QUERY نمایش لیست دانشجویانی که حداقل یکبار افتاده اند(DANESHJOOAFTADEDARS)         ۹
QUERY نمایش لیست دانشجویانی که انتخاب واحد نکرده اند (DANESHJOOENTEKHABVAHEDNAKARDE)    ۱۰

فهرست جدول ها
عنوان………………………………………………………………………صفحه
جدول ۱- جدول دانشجویان ۳
جدول ۲-رکوردهایی برای جدول دانشجویان    ۳
جدول ۳- جدول استادان     ۵
جدول ۴- رکوردهایی برای جدول استادان       ۵
جدول ۵- جدول درسها       ۶
جدول ۶- رکوردهایی برای جدول درسها         ۶
جدول ۷- جدول انتخاب واحد            ۷
جدول ۸- رکوردهایی برای جدول انتخاب واحد ۷
جدول ۹- جدول رشته های تحصیلی ۸
جدول ۱۰- رکوردهایی برای جدول رشته های تحصیلی ۸
جدول ۱۱- جدول نمایش لیست دانشجویانی که با استاد با کد ۱ درس دارند        ۱۱
جدول ۱۲- جدول نمایش لیست دانشجویانی که حداقل یکبار افتاده اند    ۱۲
جدول ۱۳- جدول نمایش لیست دانشجویانی که انتخاب واحد نکرده اند   ۱۳

فهرست نمودارها
عنوان………………………………………………………………………..صفحه
نمودار ۱- نمودار ER دانشگاه………………………………………………………………… ۱۰
نمودار ۲- نمودار SQL دانشگاه       ۱۱

فهرست شکل ها
عنوان…………………………………………………………………………………………………….صفحه
شکل ۱- شکل نمایش لیست دانشجویانی که با استاد با کد ۱ درس دارند          ۱۲
شکل ۲- شکل نمایش لیست دانشجویانی که حداقل یکبار افتاده اند     ۱۳
شکل ۳ – شکل نمایش لیست دانشجویانی که انتخاب واحد نکرده اند    ۱۴

سیستم دانشگاه از پنج جدول به شرح زیر تشکیل شده است:
جداول سیستم دانشگاه
جدول دانشجویان
در این جدول اطلاعات دانشجویان  نگهداری می شود

نام فیلد

نوع فیلد

DaneshjooID (کد دانشجو)

Int (شمارنده اتوماتیک)

Name (نام دانشجو)

String

Sname (نام خانوادگی)

String

ReshteieTahsili (رشته تحصیلی)

String