خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / تحلیل سیستم بخش CCU از هنگام مراجعه بیمار تا پذیرش ، درمان و ترخیص ۲۹ص

تحلیل سیستم بخش CCU از هنگام مراجعه بیمار تا پذیرش ، درمان و ترخیص ۲۹ص

تحلیل سیستم بخش  CCU  از هنگام مراجعه بیمار تا پذیرش ، درمان و ترخیص ۲۹ص
فرمت پروژه : Word
قیمت : ۶۰۰۰ تومان

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۶٫۰۰۰ تومان


مقدمه
بخش ccu بیمارستان آریا
شرح یک ccu استاندارد
پذیرش بیمار در ccu
معالجه بیماری
ترخیص بیمار
DFD
نمودارLevel 0
نمودارLevel1
نمودار Level2
لیست اتفاقها
شرح ترمینالها
Data Dictionary
شرح پروسس
بستری بیمار (۱٫۲)
درمان (۱٫۱)
عمل (۱٫۳)
رسیدگی پذیرش (۳٫۱)
حسابداری ( ۳٫۲ , ۲٫۲ )
رسیدگی ترخیص (۳٫۱)
نمودار منطقی انبار داده ها

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۶٫۰۰۰ تومان