تجزیه و تحلیل شرکت لادن ۱۴ص

تجزیه و تحلیل شرکت لادن ۱۴ص
فرمت پروژه : Word
قیمت : ۵۰۰۰ تومان
 

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۵٫۰۰۰ تومان


شرح سیستمهای مورد نیاز شرکت تولیدی
واحد امور اداری و مالی
واحد امور تولید
واحد تدارکات
واحد بازرگانی
واحد عمرانی
واحد تحقیقات و برنامه ریزی
واحد کنترل کیفیت
– روشهای اجرایی سازمانی مورد نیاز سازمان
روش اجرایی تولید
روش اجرایی فروش
روش اجرای خرید
روش اجرای کنترل کیفیت
روش اجرای امور اداری
روش اجرای امور مالی
روش اجرای بازرگانی
روش اجرای آموزش
روش اجرای خدمات پس از فروش
روش اجرای عمرانی
روش اجرای کنترل تولید
روش اجرایی انبار
اهداف شرکت تولیدی
– شرح و توضیح یک روش اجرایی
روش اجرایی خرید:
تهیه فرمهای شرکت در مناقصه
– فرآیندهای شرکت
– نمودار زمینه‌ای (Context Diagram) شرکت
چارت سازمانی شرکت
نمودار DFD سطح ۳ مربوط به پردازش شرکت لادن
نمودار DFD سطح ۲ مربوط به پردازش شرکت لادن
نمودارهای ارتباط موجودیت (ERD) شرکت
الف) ERD  خرید مواد اولیه
ب) ERD واحد انبار
ج) ERD  واحد فروش
د) ERD واحد مالی

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۵٫۰۰۰ تومان