خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / تجزیه و تحلیل سیستم فروش موبایل ۲۵ص

تجزیه و تحلیل سیستم فروش موبایل ۲۵ص

تجزیه و تحلیل سیستم فروش موبایل ۲۵ص
فرمت پروژه : Word
قیمت : ۵۰۰۰ تومان
 

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۵٫۰۰۰ تومان


سیستم فروش موبایل
نمودار Uase Case
use caseثبت کردن خرید خط جدید
جریان فرعی(A1)
نام use caseثبت کردن خرید گوشی جدید
جریان فرعی(A1)
use caseثبت کردن فروش سیم کارت
جریان فرعی(A1)
use caseثبت کردن فروش گوشی
جریان فرعی(A1)
use case تنظیم سند
جریان اصلی
use caseانصراف از خرید
جریان اصلی
جریان فرعی
Full Use Case
نمودارهای Sequence
نمودار Sequence ثبت خرید سیم کارت
نمودار Sequence ثبت خرید گوشی
نمودار Sequence فروش گوشی
نمودار Sequence ثبت فروش سیم کارت
نمودار Sequence انصراف از خرید
نمودار Sequence تنظیم سند
نمودار Sequence محاسبه پرداخت
Collaboration نمودار
ثبت خرید سیم کارت Collaboration نمودار
ثبت خرید گوشیCollaboration نمودار
ثبت فروش گوشیCollaboration نمودار
ثبت فروش سیم کارتCollaboration نمودار
انصراف از خریدCollaboration نمودار
تنظیم سند Collaboration نمودار
پرداخت محاسبه Collaboration نمودار
Class نمودار

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۵٫۰۰۰ تومان