خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / تجزیه و تحلیل سیستم آزمایشگاه تشخیص طبی پاستور ۱۰ص

تجزیه و تحلیل سیستم آزمایشگاه تشخیص طبی پاستور ۱۰ص

تجزیه و تحلیل سیستم آزمایشگاه تشخیص طبی پاستور ۱۰ص
فرمت پروژه : Word
قیمت : ۵۰۰۰ تومان
 

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۵٫۰۰۰ تومان

مقدمه
اجزاء تشکیل دهنده سیستم‌
ویژگی های سیستم‌
برگه شماره۱ تجزیه و تحلیل
فرم شرح خطوط جریان داده ها
فرم شرح موجودیت های خارجی
نمودار عملیاتی
دیاگرام گردش مستندات
رسم دیاگرام ابتدائی گزارش داده ها‌
جدول تصمیم گیری
شرح فرم های ورودی و خروجی

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۵٫۰۰۰ تومان