خانه / پروژه های مهندسی نرم افزار - تجزیه و تحلیل / تجزیه و تحلیل انبارداری کارخانه مشهد سرما ۱۱۸ص

تجزیه و تحلیل انبارداری کارخانه مشهد سرما ۱۱۸ص

تجزیه و تحلیل انبارداری کارخانه مشهد سرما ۱۱۸ص
فرمت پروژه : Word
قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان
 

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان


معرفی کارخانه مشهد سرما :
فاز اول : جمع آوری و تجزیه و تحلیل سیستمها
مصاحبه و مشاهده
پرسشنامه
« پرسشنامه و احد تولید و انبار»
روند نمای فرمها
نام فرم : برگ خروج (انبار محصول)
نام فرم : حواله انبار
نام فرم : گزارش تولید کالا
نام فرم : برگ خروج (انبار تولید)
نام فرم: پیش فاکتور
نام فرم : کارت انبار موجودی کالا
نام فرم : تحویل کالا به انبار
نمودار چهارگوشه ای
CD سیستم قدیم
DFD سیستم قدیم
DFD سطح یک
DFD سطح دو
DFD انبار
فاز دوم : طراحی کلی سیستم
اجزاء سیستم
ورودی ها :
پردازش ها :
خروجی ها :
کنترل ها
دیگشنری ساختار داده
دیگشنری اجزاء داده
DFD سیستم جدید
DFD تولید
DFD سطح یک
DFD سطح دو
DFD انبار
ERD تولید
ERD انبار
فاز سوم : امکان سنجی سیستم
امکان سنجی زمانی سیستم
C.P.M
فاز چهارم : طراحی تفضیلی سیستم
طراحی فرم ها
شناسنامه فرم ها
D.F.D.E
P.D.E
P.S
فاز پنجم : پیاده سازی، آموزش ، تست و نگهداری سیستم
روش پیاده سازی سیستم :
آموزش :
ضمائم و پیوست ها
پرسشنامه و احد تولید و انبار»
بررسی فرم های سیستم
فرم بررسی نقاط قوت وضعف سیستم
کارت انبار
برگ خروج از انبار محصول
گزارش تولید کالا
برگ خروج
واحد تعمیرات و خدمات پس از فروش

مشاهده لیست تمامی پروژه های تجزیه و تحلیل

قیمت پروژه : ۱۰٫۰۰۰ تومان