خانه / مطالعات و پایان نامه معماری / آموزش طراحی پارک بازی با انیمیشن سه بعدی ۳DS Max 108ص

آموزش طراحی پارک بازی با انیمیشن سه بعدی ۳DS Max 108ص

آموزش طراحی پارک بازی با انیمیشن سه بعدی ۳DS Max 108ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

چکیده:
مقدمه:
۲-۱- پنجرهMAX و نماها
۲-۱-۱-Menu bar
۲-۱-۲- Command Panel
۲-۱-۳- نماها (View Port)
۲-۱-۳-۱- نماها (View):
۲-۱-۴-کنترل و دستکاری در نماها (View Navigation control):
۲-۱-۵- نوار ابزار
۲-۱-۵-۱- ابزار جابجایی. چرخش و تغییر اندازه موضوع
۲-۱-۵-۲- ابزار Mirror
۲-۱-۵-۳- ابزار Align (تراز کردن):
۲-۱-۵-۴- ابزار Clone (کپی کردن):
۲-۲-Object سازی
۲-۲-۱- اصول اولیه Object سازی سه بعدی
۲-۲-۱-۱- اجسام Standard primitve (اجسام ساده ابتدایی)
۲-۲-۱-۲- احجام Extended primitive (احجام توسعه یافته ابتدایی)
۲-۲-۱-۳-Splineها
انواع spline ها شامل
۲-۲-۲- ویرایش object های سه بعدی
۲-۳- طراحی ماده (Material)
۲-۳-۱- Material Editor:
۲-۴- طراحی نور(Light)
۲-۴-۱-Standard light
۲-۵- دوربین (camera)
۲-۵-۱- آشنایی با دوربین ها
۲-۵-۲- قرار دادن دوربین بر روی یک مسیر
۲-۶-انیمیشن یا پویا نمایی (Animation)
۲-۶-۱-Animation control
۲-۶-۲-Time configuration
۲-۶-۳-Keys
۳-۱-ایجاد object ها و طراحی مواد (متریال زنی)
۳-۱-۱-طراحی چراغ های داخل باغچه ها:
الف- طراحی object:
ب ـ طراحی ماده (متریال زنی)
۳-۱-۲-طراحی چراغ های کنار پیاده روها
الف- طراحی object
ب- طراحی ماده (متریال زنی)
۳-۱-۳-طراحی نیمکت
الف- طراحی object
ب- طراحی ماده (متریال زنی)
۳-۱-۴-طراحی الاکلنگ
الف- طراحی object
ب- طراحی ماده (متریال زنی)
۳-۱-۵-طراحی تاب
الف- طراحی object
ب- طراحی ماده (متریال زنی)
۳-۱-۶-طراحی سطل زباله
الف- طراحی object
ب- طراحی ماده (متریال زنی)
۳-۱-۷-طراحی سرسره
الف- طراحی Object
ب- طراحی ماده (متریال زنی)
۳-۱-۸-طراحی حوض
الف- طراحی Object
طراحی آب درون حوض
ایجاد فواره آب:
۳-۱-۹-طراحی زمین پارک
الف- طراحی object
ب- طراحی ماده (متریال زنی)
۳-۱-۱۰-طراحی نرده های اطراف پارک
۳-۱-۱۱- طراحی درخت:
۳-۱-۱۱-۱- ایجاد یک درخت سه بعدی:
۳-۱-۱۱-۲-طریقه قرار دادن عکس دوبعدی درخت در MAX 3DS :
۳-۲- ایجاد نور (Light)
۳-۳- ایجاد دوربین (Camera)
۱- دوربین دوم:
۲- دوربین اول:
۳- دوربین سوم:
۴- دوربین چهارم:
۳-۴-ایجاد حرکت (Animating)
۳-۴-۱-ایجاد حرکت در الاکلنگ
۳-۴-۲-ایجاد حرکت در تاب
۳-۴-۳-ایجاد حرکت در پای شخص نشسته بر روی نیمکت:
۳-۵- Render (اجرا)
منابع وماخذ:
آموزش طراحی پارک بازی با انیمیشن سه بعدی ۳DS Max 108ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان